Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Učne težave

Učne težave (UT) delimo:

 • Splošne učne težave (nespecifične) – težave pri usvajanju znanj in veščin pri vseh predmetih;
 • Specifične – SUT – težave pri usvajanju znanj in veščin samo na enem področju ali na posameznih področjih učenja (PPPU).

 

Učne težave so pogojene:

 • Notranji dejavniki – otrok jih je prinesel na svet
 • Zunanji dejavniki – ožje in širše socialno okolje

 

Razlikovanje med lažjimi, zmernimi in težjimi SUT – PPPU je pogojeno s številom primanjkljajev in medsebojnih prekrivanj ali izoliranostjo posameznih primanjkljajev.

Izraziti primanjkljaji na področju pozornosti in kontrol vedenja se bodo odražali na mnogih področjih otrokovega življenja, izrazite motnje v predelovanju glasov pri pisnem sporazumevanju pa bodo posameznika ovirale le na ožjih področjih pisnega sporazumevanja.

SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT)

SUT je splošen izraz za zelo raznoliko skupino motenj.

Ločimo lažje, zmerne in težje SUT. Težje imenujemo tudi PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Lahko so kratkotrajne ali dolgotrajne.

Kljub raznolikosti imajo SUT določene skupne značilnosti:

 • izrazite težave na katerem koli od naslednjih področij, kot so pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost, čustveno dozorevanje;
 • So notranje narave (domnevno posledica disfunkcije v centralnem živčnem sistemu)
 • Vplivajo na zmožnost razlaganja (interpretiranja) zaznanih informacij in /ali povezovanja (integracije) informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin branja, pisanja, računanja;
 • Se lahko pojavljajo v vsem življenjskem obdobju;
 • Lahko vplivajo na učenje in vedenje posameznika, vključno s tistimi, ki so povprečno in nadpovprečno inteligentni;
 • Niso primarno pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi dejavniki, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi.

 

DELITEV SUT

SUT lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta:

 • Vpletenost slušno-vizualnih procesov, ki zadeva motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge težave, ki temeljijo na jeziku, ter
 • vpletenost vizualno-motoričnih procesov, ki zadeva težave pri pisanju (disgrafija), težave pri matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti in primanjkljaji na področju socialnih veščin.

 

 

1. LAŽJE IN ZMERNE SPECIFIČNE UČNE TER JEZIKOVNE TEŽAVE


2. MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOST

 

3. UČNE TEŽAVE ZARADI SPLOŠNO UPOČASNJENEGA RAZVOJA

 

4. UČNE TEŽAVE ZARADI SLABŠE RAZVITIH SAMOREGULACIJSKIH SPRETNOSTI

 

5. UČNE TEŽAVE ZARADI POMANJKLJIVE UČNE MOTIVACIJE

 

6. ČUSTVENO POGOJENE TEŽAVE PRI UČENJU

 

7. UČNE TEŽAVE ZARADI DRUGOJEZIČNOSTI TER SOCIALNO -KULTURNE DRUGAČNOSTI

 

8. UČNE TEŽAVE ZARADI SOCIALNO-EKONOMSKE OVIRANOSTI

Skip to content