Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Beseda ravnatelja

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci!

Ljudje imamo različne talente, danosti in sposobnosti. Pogoji za razvoj so ključni, kar še posebej velja za učence v osnovni šoli.

Fullan (2004) navaja, da je vloga ravnatelja pri vpeljevanju sprememb v današnjem času pomembnejša kakor kadar koli doslej. Priporoča vzpostavljanje vodstvenih timov na šolah in deljeno vodenje. Izhajajoč iz tega, da naj bi bil ravnatelj odličen poznavalec učnih stilov svojih zaposlenih in da naj bi pozitivno vplival na izboljšanje njihovih učnih stilov, je nujno pomembno, da je kot oseba dober organizator in analitik, ki zna celotni razvoj šole izpeljati skozi posamezne etape delitve različnih nalog in odgovornosti. Za doseganje še boljših rezultatov pa mu lahko pomaga dobro poznavanje timskega dela.

Kot naravoslovec gledam skozi prizmo zakonitosti narave. OŠ Franceta Prešerna Črenšovci ima velik naravni potencial. Že do sedaj je šola kot takšna zelo poznana v širši regiji po svojih dejavnostih. Dodatni potencial ima še v učencih, starših in okolju. Ima naravne danosti, ljudi, ki čutijo pripadnost današnjemu času, zgodovini in prihodnosti. Ljudje želimo usvajati znanje tukaj, v tej šoli, in ga internacionalizirati tako, da bomo produkte le-tega pustili tukaj. Doma v Prekmurju, doma v Sloveniji.

Z velikimi koraki vstopamo v novo šolsko leto, okrepljeni z novo energijo, pripravljeni na nova znanja in izzive. Prav slednji so ob zavedanju pomembnosti etike in vrednot gonilo razvoja in napredka vsakega posameznika ter nasploh človeške družbe. Okoliščine, v katerih smo se znašli zaradi virusa COVID-19, od vseh nas zahtevajo odgovorno prilagajanje tudi na področju učenja (in poučevanja). Tako delo od vseh, ki smo vključeni v ta proces, zahteva nova znanja, nove veščine, uporabo novih strategij ter pridobivanja novih kompetenc. Vse to bomo udejanjali skozi reden pouk v šoli in izven nje, kjer bomo poudarek dali aktivnemu učenju in usvajanju prečnih veščin, doseganju ciljev višjih taksonomskih stopenj, skrbi za trajnostni razvoj, bralni in digitalni pismenosti, … V ta namen ostajajo že vpeljani projekti, ki jih vgrajujemo v pouk: Pogum, Objem, Varno in spodbudno učno okolje (VSUO), Erasmus Learn for health, Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja (VNRC), Vključevanje romskih učencev v vzgojo in izobraževanje (VRVOV), KULko (Razvoj kulturnega kapitala romskih učencev) … Največ dela in znanja pa bomo letos vložili v zaključek poskusa izvajanja razširjenega programa in obveznega prvega tujega jezika v prvem razredu in drugega tujega jezika v sedmem razredu.

Vzgojno-izobraževalno delo in načrtovane dejavnosti bomo lahko kakovostno izpeljali le in zgolj ob pomoči staršev oziroma skrbnikov otrok in učencev ter sodelavcev iz bližnjega in širšega okolja, ki jih prav vse vabimo k sodelovanju in podpori ter spremljanju našega skupnega dela.

Naj bo OŠ Franceta Prešerna Črenšovci tudi v novem šolskem letu vključujoča šola, torej enaka za vse. Predvsem pa naj bo spodbudno, aktivno in varno učno okolje, v katerem je po besedah Marka Juhanta vsak otrok več kot le šolar, zato vam želim obilo uspeha, predvsem pa neusahljive radovednosti, znanja, ustvarjalnosti in veselja.

mag. Stanko Čerpnjak

Skip to content