Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Skupni dogovori

NAŠ DOGOVOR

Ravnatelj bo:

Učiteljice in učitelji bodo:

– zagotovila dobre pogoje za delo;

– poskrbeli za varno in prijazno okolje vseh učencev na šoli;

– skrbela za nabavo ustrezne učne tehnologije;

– spodbujali učence za doseganje čim boljših rezultatov na učnem in vzgojnem področju;

– skrbela, da bodo vsi zaposleni na šoli delali strokovno, vestno in kakovostno;

– omogočili učencem razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi;

– skrbela za izpolnjevanje dolžnosti in pravic učencev;

– spodbujali razvijanje ustvarjalnosti;

– skrbela za dobre odnose in sodelovanje med učenci, starši in vsemi zaposlenimi na šoli;

– vzgajali učence v duhu dobrih medsebojnih odnosov in razvijali čut odgovornosti;

– skrbela za dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, ZRSŠ ter MŠŠ;

– razvijali čim boljše sodelovanje s starši in jih redno obveščali o napredku njihovega otroka;

– skrbela za realizacijo LDN;

– poskušali zagotoviti ničelno toleranco do nasilja na šoli;

– skrbela za pravočasno in kakovostno informiranje javnosti o delu na šoli.

– s svojim delom in pristopom razvijali modrost, vedrino, ljubezen in pripadnost svoji domovini Sloveniji.

 

NAŠ DOGOVOR

Starši bomo:

Učenka/učenec bom:

– pri otroku spodbujali razvoj samostojnosti in odgovornosti;

– vljudna/vljuden do vseh ljudi in vedno pripravljena/pripravljen pomagati;

– skrbeli, da bo naš otrok redno in točno obiskoval šolo;

– s svojim obnašanjem vzor drugim;

– preverjali sprotno učenje in opravljanje domače naloge;

– k pouku prihajala/prihajal redno in pravočasno;

– prisluhnili otroku in mu pomagali  v težavah;

– v šolo prinašala/prinašal vse potrebne pripomočke, ki jih bom potrebovala/potreboval pri pouku;

– redno prihajali na pogovorne ure, roditeljske sestanke in druga srečanja v šoli;

– v šoli uporabljala/uporabljal le šolske copate, ki jih ne morem nositi na zunaj;

– sproti poravnavali vse obveznosti do šole;

– vestno in odgovorno opravljala/opravljal domače naloge in druge zadolžitve;

– spremljali preživljanje prostega časa svojega otroka;

– skrbela/skrbel za red in čistočo v šoli ter varovanje šolske lastnine;

– spodbujali svojega otroka k spoštovanju šole in znanja kot vrednote;

– upoštevala/upošteval šolska pravila in se ravnala/ravnal v skladu z njimi;

– skupaj z učitelji in vsemi zaposlenimi na šoli delali v dobro svojih otrok ter jih vzgajali k delavnosti in odgovornosti.

– spoštovala/spoštoval vse učence, učitelje in druge zaposlene na šoli;
– s svojim delom in znanjem izkazovala/izkazoval spoštovanje do domovine in slovenskega jezika.

Skip to content