Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Strokovni organi šole

 

STROKOVNI AKTIVI

Strokovni aktivi na šoli delujejo na razredni in predmetni stopnji ter po strokovnih področjih.

Aktiv Vodja
Aktiv razredne stopnje mag. Sonja Gjerkeš Ščančar
Aktiv predmetne stopnje Karmen Škafar
Aktiv RAP-a Renata Gabor
Jezikovno-umetnostni aktiv Saša Utroša
Naravoslovno tehniški in družboslovni aktiv Janja Vučkič
Aktiv svetovalne službe in dodatne strokovne pomoči Tadeja Prša 
Aktiv športa Nuša Lašič

 

Strokovni delavci v aktivih obravnavajo problematiko predmetnih področij z vidika uresničevanja kakovostnega in sodobnega pouka, spremljajo posodabljanje UN, načrtujejo metodično-didaktično razvijanje sodobnih kompetenc in medpredmetno sodelovanje, se strokovno izpopolnjujejo za dogovorjeno temo, razrešujejo strokovna in vzgojna vprašanja, se dogovarjajo o izboljšavah … V vsakem ocenjevalnem obdobju analizirajo tudi učno-vzgojne rezultate dela, načrtujejo timsko sodelovanje in usklajujejo delo z učenci.

 

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ki obravnavajo strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom šole in o njih odločajo.

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčne učiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor vodi razrednik posameznega oddelka. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku in se sestane najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju.

 

RAZREDNIK

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Skip to content