Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spodbuja in koordinira vse vidike vzgojnega in izobraževalnega dela v šoli: svetuje učencem, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in uresničevanju ciljev sodobne šole. Svetovalna služba deluje na različnih področjih strokovne pomoči, svetovanja in razvojno-preventivnih dejavnosti.

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca v šoli. Na podlagi strokovnega znanja se skozi svetovalni odnos, na strokovno avtonomni način, vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Sodeluje z vsemi udeleženci in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Delo svetovalne delavke je vezano na posamezna delovna področja.

Področje učenja zajema odkrivanje in evidentiranje učencev z učnimi težavami, svetovanje o učenju učenja, razgovori s starši, ugotavljanje vzrokov za učno neuspešnost, neposredno pomoč učencem ter individualno svetovanje. Področje učenja zajema tudi odkrivanje in delo z nadarjenimi.

Področje šolske kulture in klime zajema merjenje šolske klime, pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami ter delo z oddelčnimi skupnostmi kot tudi evalvacijo udejanja vzgojnega načrta šole.

Področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja zajema pomoč in svetovanje pri odkrivanju in evidentiranju učencev s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju.

Delovno področje šolanja zajema naslednje naloge: vpis in sprejem šolskih novincev, identifikacija otrok s posebnimi potrebami, učna pomoč, prijave NPZ.

Delovno področje karierne orientacije zajema svetovalno delo z učenci od 5. do 9. razreda. ŠSS informira starše in učence v zvezi s prijavo na razpis o štipendijah, opravi razgovore s starši, pomaga učencem z informiranjem o nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju.

Delovno področje socialno-ekonomske stiske zajema pripravo in zbiranje izjav staršev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi, skrb za učence, zbiranje prijav in opravljanje razgovorov za vključitev v razširjeni program, sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Pri vsakem delovnem področju je delo svetovalne delavke razdeljeno na pomoč, razvojno preventivno dejavnost ter načrtovanje in evalvacijo dela z učenci, učitelji, s starši ter z vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Delo z učenci: socialne igre, interakcijske vaje, vaje za razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti, vaje za razvijanje pozitivne samopodobe, samovrednotenja in samozavedanja, metode uspešnega učenja, poklicna orientacija, razreševanje problemov in iskanje rešitev.

 

Program preventivnih dejavnosti svetovalne službe v šolskem letu 2023/2024

 

1. triletje: vaje za razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti, samozavedanje, prepoznavanje čustev pri sebi in drugih, obvladovanje čustvenih reakcij.

2. triletje: vaje za razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti, sprejemanje odgovornosti za svoja čustva oz. dejanja, spodbujanje pripadnosti, nenasilne komunikacije (npr. poslušanje, sodelovanje, strpnost, empatija …), učenje učenja.

7.–9. razred: vaje za razvijanje zdravega občutka lastne vrednosti, prepoznavanje in odpravljanje napak v svojem vedenju, krepitev pripadnosti (sodelovanje, iskanje skupnih rešitev, empatija …), spodbujanje nenasilne komunikacije.

 

Dejavnosti se v sodelovanju z razrednikom prilagajajo glede na potrebe učencev. Svetovalno delo v šolskem letu 2023/2024 opravljata Tadeja Prša in mag. Metka Husar Černjavič.

 

 

 

Skip to content