Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Druge dejavnosti šole

PROJEKTI

Strokovni delavci iščejo nove poti in načine dela z učenci. V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali tekoče delo v projektih, ki so že postali del življenja in dela šole:

 • Ekošola kot način življenja,
 • Zdrava šola,
 • Unesco šola,
 • Simbioza šola,
 • Evropa v šoli,
 • fleksibilni predmetnik in fleksibilna organizacija dela,
 • POGUM,
 • OBJEM,
 • Formativno spremljanje,
 • Trajnostna mobilnost,
 • Spirit,
 • Learn for earth,
 • Vključevanje romskih učencev v vzgojo in izobraževanje – VROV,
 • Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja – VNRC,
 • razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – VSUO,
 • Znanje za digitalne kompetence – ZOTKS.

 

V šolskem letu 2023/2024 bomo v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje za učence Rome izvajali dopolnilni pouk maternega jezika.

Nadaljevali bomo že utečena sodelovanja s šolo iz Surčina v Srbiji, Prešernovimi šolami v Sloveniji in Beogradu ter z OŠ Sveti Martin na Muri na Hrvaškem.

 

EKOŠOLA (mag. Sonja Gjerkeš Ščančar)

V okviru programa Ekošola bomo tudi v šolskem letu 2023/2024 izvedli vsebine in projekte, usklajene z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje), in mednarodni program Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov. Z delom po sedmih korakih v okviru programa Ekošola bomo izvajali dejavnosti za ohranjanje mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka ZELENA ZASTAVA.

Koraki zajemajo vzpostavitev in delovanje ekoodbora, okoljski pregled, na podlagi katerega bo pripravljen ekoakcijski načrt, ki zajema vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt.

Za potrebe potrjevanja ekozastave bo izvedenih 5 projektov in sedem korakov Ekošole. Ob obveznih projektih bodo izvedene tudi druge dejavnosti: ločevanje odpadkov v učilnicah in kuhinji, zbiranje tonerjev in kartuš, papirja ter odpadnih baterij, tedensko čiščenje šolske okolice, varčevanje z električno energijo in vodo. Učence bomo usmerjali v trajnostne načine prihoda v šolo. V šolski prehrani bo zagotovljena raznovrstna, lokalno pridelana hrana. Učencem bo zagotovljeno sadje iz sheme šolskega sadja. Če bo možno, bomo za pripravo obrokov uporabili ekološko pridelane surovine. Izveden bo tradicionalni slovenski zajtrk. Porcije bodo ustrezno prilagojene, da bo zavržene hrane čim manj. Izvajali bomo dejavnosti, ki vplivajo na boljše zdravje in dobro počutje: minute za zdravje, aktivni odmori. V spomladanskem času bomo izvedli eko dan z očiščevalno akcijo.

O svojih dejavnostih bomo poročali na šolski spletni strani in v šolskem ekokotičku.

 

ZDRAVA ŠOLA (Petra Smej)

V šolskem letu 2023/2024 je rdeča nit dejavnosti zdrave šole: Lepa beseda lepe odnose najde. V okviru tega naslova bomo vključili vse teme, povezane z zdravim življenjskim slogom (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost …).

Učenci »zdravošolci« bodo vzor ostalim učencem pri kulturi prehranjevanja, zdravem načinu prehranjevanja in ozaveščanja o pomenu zdravega življenjskega sloga. Prizadevali si bomo za dobre odnose in pozitivno samopodobo učencev.

V tem šolskem letu načrtujemo raznolike aktivnosti na področju hrane in prehranjevanja: spodbujanje kulture prehranjevanja, zmanjšanje odpadkov hrane, praznovanje rojstnih dni brez sladkarij in odsvetovanih živil, tradicionalni slovenski zajtrk. Še naprej bomo izvajali Šolsko shemo, načrtujemo medgeneracijsko sodelovanje Simbioza delavnice, podelili bomo priznanja »human učenec«. Izvajali bomo preventivne delavnice v okviru razrednih ur in srečanj predstavnikov Zdrave in Ekošole. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju vsebin vzgoje za zdravje, učence spodbujali k vključevanju v natečaje, predvsem pa jih bomo usmerjali v športne dejavnosti (aktivni odmori, športni dnevi, dejavnosti, RaP) ter skrbeli za izvedbo minut za zdravje v času pouka. Vključevali se bomo v dejavnost Simbioza giba.

 

SIMBIOZA ŠOLA (Nuša Lašič) 

Zavedamo se pomena zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega sodelovanja, zato bomo tudi v šolskem letu 2023/2024 izvajali medgeneracijske dejavnosti Simbioza šole.

Ob upoštevanju okoliščin ter prilagajanju epidemiološki situaciji in razmeram bomo ustvarjali medgeneracijske spomine.

Načrtujemo sodelovanje v:

 • vseslovenski akciji Simbioza Giba (10 ur) in
 • medgeneracijske aktivnosti v lastni režiji tekom šolskega leta (20 ur).

V projektu medgeneracijskega sodelovanja promoviramo vrednote prostovoljstva, krepimo sodelovanje in prenos znanj med generacijami.

 

UNESCO ŠOLA (Tadeja Vogrinčič)

Naša šola ima nacionalni status UNESCO ASPnet šole. Vključeni smo v središče Pomurja. UNESCO poslanstvo je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem, sodelovanjem med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja, pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero. To si prizadevamo uresničevati skozi sledeče korake: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati,

učiti se, da bi znali živeti skupaj, učiti se biti.

V tem šolskem letu se bomo vključili v UNESCO projekte, sodelovali bomo v dejavnostih v okviru središča ? in na nacionalnih srečanjih UNESCO šol.

Na različne načine bomo obeležili tudi mednarodne dneve: mednarodni dan miru (21. septembra 2023), svetovni dan učiteljev (5. oktobra 2023), mednarodni dan strpnosti (16. novembra 2023), svetovni dan boja proti AIDS-u (1. decembra 2023), dan človekovih pravic (10. decembra 2023), svetovni dan spomina na žrtve holokavsta (27. januarja 2024), mednarodni dan žena (8. marec 2024), svetovni dan knjige in avtorskih pravic (23. marec 2024), svetovni dan voda (22. april 2024).

 

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE (mag. Sonja Gjerkeš Ščančar)

NAMEN:

 • sistematično delovanje, usklajeno na ravni vrtca in šole, na področju razvijanja nenasilnega ravnanja.

CILJ:

 • udejanjanje strategije za razvijanje preprečevanja neželenega vedenja (usklajena strategija krepitve VSUO).

Dejavnosti v okviru razvojne naloge se letos izvajajo s celotnim kolektivom. Delo bo potekalo v okviru pouka, razširjenega programa, v okviru razrednih ur, v odmorih in pri urah dodatne strokovne pomoči. Izvajale se bodo vaje s področja čustvenega in socialnega učenja, razvijanja dobre klime, vaje sproščanja, vaje za razvijanje pozitivnega samovrednotenja, krepitve samozavesti. V začetku šolskega leta bodo izvedeni vprašalniki o razredni klimi, učenci in učitelji bodo pri urah skupaj oblikovali pravila obnašanja. Nato bodo potekale dejavnosti z učenci in s kolektivom. Ob koncu leta se bo z vprašalnikom o razredni klimi preverilo, če in kakšni bodo učinki sistematičnega delovanja na področju krepitve varnega in spodbudnega učnega okolja.

 

VEČNAMENSKI ROMSKI CENTRI KOT INOVATIVNA UČNA OKOLJA (VNRC)

Projekt poteka v sodelovanju s CŠOD in izvajalci učne pomoči v romskem naselju Kamenci. Cilji:

 • krepitev kompetenc, veščin in znanj otrok Romov skozi izboljšanja njihove vključenosti in uspešnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
 • ozaveščanje staršev;
 • vključevanje in krepitev kompetenc strokovnih delavcev.

Učenci bodo aktivno vključeni v načrtovanje dela (oblikovanje individualiziranega programa), želimo okrepiti sodelovanje s starši romskih učencev (višji delež staršev na roditeljskih sestankih, pogovornih urah).

 

VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (VROV)

V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v projekt z naslovom Vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje. Projekt deluje pod okriljem Sveta Evrope. Vključene so tri države: Grčija, Slovaška in Slovenija. Na področju Slovenije sodelujejo štiri šole, med njimi tudi naša. V prvem šolskem letu smo se seznanjali s teoretičnimi podlagami za naše raziskovalno delo, v prejšnjem šolskem letu smo temeljito načrtovali ter začeli izvajati naloge, ki smo si jih zastavili za 1. krog akcijskega načrta. V začetku šolskega leta 2023/2024 nadaljujemo po zastavljenem planu, od januarja do junija 2024 pa bomo izvedli 2. krog akcije.

 

Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI – SPIRIT Slovenija

Z učenci predmetne stopnje bomo tudi v šolskem letu 2023/2024 izvajali aktivnosti po metodologij Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti. Aktivnost je namenjena predvsem spoznavanju temeljnih mehkih veščin podjetnosti, kot so timsko delo, izkustveno učenje, ustvarjalnost, inovativnost pri uporabi virov, javno nastopanje ter reševanje problemov.

V okviru dejavnosti sodelujemo s strokovno sodelavko Razvojnega centra Murska Sobota, RRA za Pomurje, go. Iris Lanščak.

 

 

DRUGO

MEDNARODNI SIMPOZIJ

V aprilu (19. in 20. aprila 2024) načrtujemo izvedbo mednarodnega simpozija s tematiko spodbudnega učnega okolja in učenja za trajnost.

 

FESTIVAL TALENTOV

V okviru obogatitvenih dejavnosti za nadarjene oz. talentirane učence bomo v mesecu aprilu/maju 2024 organizirali festival talentov, na katerem se bodo učenci predstavili s svojimi talenti in dejavnostmi s področja glasbe, plesa, športa, naravoslovja, tehnike, robotike, gledališča, … in pri katerih so še posebej uspešni in so njihova posebnost. K sodelovanju bomo povabili tudi učence šol v okviru Evropskih talent točk.

Skip to content