Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

povezava na poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

 

Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

(Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

 

Vrtec Črenšovci je kot eden izmed štirih vrtec v Sloveniji vključen v 5-letni mednarodni projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli), katerega glavni koordinator je Zavod Republike Slovenije za šolstvo. V projekt je vključenih 19 razvojnih in 40 implementacijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (od vrtca do srednjih šol). Osnovna izhodišča projekta so splošne kometence, kompetence 21. stoletja, odprto učno okolje, spremenjena vloga ravnateljev, strokovnih delavcev in otrok.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije in pedagoške prakse, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju bralne pismenosti in s tem:

  • razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc otrok, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje tudi na trg dela.
  • razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin.
  • razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev/otrok z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig.
  • razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole) po celotni vertikali izobraževanja.

 

Razvojni vzgojno-izobraževalni zavodi, med katere spada tudi Vrtec Črenšovci, so na ravni projekta zadolženi za razvoj in preizkušanje didaktičnih pristopov in strategij, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. Vrtec Črenšovci je vključen v delovni tim slovenščina kot drugi tuji jezik.

 

Ravnateljica mag. Marija Horvat je vključena tudi v nacionalni stratški tim projekta.

Kot konzorcijski partnerji so v projekt vključeni še Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Pedagoški inštitut.

V šolski projektni tim projekta Objem v Vrtcu Črenšovci so vključene ravnateljica mag. Marija Horvat, vodja vrtca Tanja Karlovčec, svetovalna delavka Metka Husar Černjavič, pedagoginja Doroteja Horvat Omar, vzgojiteljici Monika Lorbek in Petra Peischl, knjižničarka Nataša Litrop in učiteljica Andreja Sever kot vodja šolskega projektnega tima.

 

V okviru projekta OBJEM potekajo kolegialne hospitacije pri strokovnih delavkah vrtca, pri čemer spremljamo predvsem vpeljevanje gradnikov bralne pismenosti preko načrtovanih dejavnosti ob upoštevaju prednostnega področja (slovenščina kot drugi oz. tuji jezik). Poleg tega smo organizirali šolo za starše, ki jo je vodila dr. Sonja Pečjak (Bralna pismenost otrok v predšolskem obdobju). V vrtcu smo gostili člane šolskega projektnega tima OŠ Bršljin Novo mesto in Prva osnovna šola Slovenj Gradec 1. Strokovne delavke smo se udeležile srečanja s šolskim projektnim timom OŠ Bršljin Novo mesto v Novem mestu. Za strokovne delavke vrtca smo izvedli izobraževalna srečanja, na katerih smo analizirali potek dela na ravni projekta, izmenjevali dobro prakso, poglabljali strokovna znanja in načrtovali kolegialne hospitacije na ravni vrtca. V vrtcu smo v sklopu projekta pripravili tudi Bralni objem, v sklopu katerega so ambasadorji branja otrokom brali pravljice in se z njimi o prebranem pogovarjali. Za starše smo organizirali različne dejavnosti v knjižnici in vrtcu, v sklopu katerih smo jim predstavljali pomen bralne pismenosti v predšolskem obdobju.

 

DEJAVNOSTI ŠOLE:

Vsa polja so obvezna.

Skip to content