Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Pravila šolske prehrane

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ul. RS, 3/2013) je svet zavoda OŠ Franceta Prešerna Črenšovci na svoji seji dne 13. 3. 2013 po predhodni obravnavi z učenci, na učiteljskem zboru zavoda, ter svetu staršev, dne 11. 3. 2013 sprejel naslednja

PRAVILA

ŠOLSKE PREHRANE NA OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S temi pravili šolske prehrane se v zavodu določi:

 1. (I.) Splošne določbe,
 2. (II.) Način prijave na šolsko prehrano,
 3. (III.) Način in čas odjave, evidentiranja in nadzor nad koriščenjem obrokov šolske malice,
 4. (IV.) Način in čas odjave, evidentiranja in nadzor na koriščenjem šolskih kosil,
 5. (V.) Subvencioniranje šolske prehrane,
 6. (VI.) Ravnanje z ne prevzetimi obroki prehrane,
 7. (VII.) Vodenje evidence šolske prehrane,
 8. (VIII.) Člani skupine za prehrano, ter njihova sestava in pristojnosti,
 9. (IX.) Način obveščanja učencev in staršev,
 10. (X.) Dejavnosti s katerimi se spodbuja kultura prehranjevanja v zavodu.

 

2. člen

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v času ko v zavodu poteka pouk in druge oblike dela v skladu z šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega, zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico oziroma tisti obrok, ki ga starši za svojega otroka prijavijo v posameznem šolskem letu. Šola v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira malico, ostale obroke pa staršem ponudi kot dodatno ponudbo. Dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi zmožnostmi.

 

3. člen

Šolsko prehrano organizira šola na način, da izvede nabavo živil, pripravo, razdeljevanje obrokov, vodi potrebne evidence in izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, ter opravlja druge naloge.

 

4. člen

Učenec oziroma njegovi starši, skrbniki in drugi, šolsko prehrano plačujejo, razen v primeru, kadar je učencu priznana subvencija za posamezni obrok prehrane. Višina plačila za šolsko prehrano se lahko zniža, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih sredstev.

Ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno ostalih obrokov (zajtrk, kosilo, popoldanska malica) določi šola oziroma jo na predlog ravnatelja zavoda obravnava in s sklepom sprejme svet zavoda.

5. člen

V šolskem prostoru, ter območju, ki sodi v šolski prostor, v skladu z zakonom o šolski prehrani, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače. V zbornicah oziroma prostorih, ki so namenjeni izključno zaposlenim na šoli, so lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov.

 

II.  NAČIN PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

6. člen

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na šoli, kjer učenec obiskuje pouk, praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto in na predpisanem obrazcu, ki ga prepiše minister. Prijava na šolsko prehrano se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

Prijava na šolsko prehrano, se lahko kadarkoli tudi prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

7. člen

S prijavo učenca na šolsko prehrano, nastopi dolžnost učenca in staršev, da spoštujejo pravila šolske prehrane, redno plačujejo prispevek za šolsko prehrano, pravočasno odjavijo posamezni obrok v skladu s temi pravili, ter šoli plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

 

III. NAČIN IN ČAS ODJAVE, EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV ŠOLSKE MALICE

8. člen

Odjava šolske malice

Posamezni obrok šolske malice se lahko odjavi na način, da ga za učenca odjavijo straši. Za pravočasno odjavo se šteje odjava vsaj en delovni dan prej oziroma še isti dan ko je učenec odsoten, vendar najkasneje do 8:30 ure, v pisarni poslovne sekretarke/računovodstva zavoda.

Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

9. člen

Dnevna in mesečna zbirna evidenca upravičenosti in koriščenja šolske malice

Do šolske malice so učenci upravičeni vsak dan svoje prisotnosti pri pouku ali drugih dejavnostih zavoda. Upravičenost učencev do šolske malice se evidentira dnevno na posebnem obrazcu, ki ga vodi svetovalna služba zavoda/ ali računovodstvo zavoda/ ali poslovna sekretarka zavoda in v katerega se evidentira naslednje podatke:

 • v obrazcu (seznamu upravičencev) prečrta oziroma označi odsotne učence;
 • v obrazec vpiše skupno število upravičencev;
 • v obrazec vpiše svoje ime in priimek in se podpiše.

 

10. člen

Na osnovi zbranih podatkov odjav, odgovorna oseba v kuhinjo šole, najkasneje do 8:30 ure sporoči skupno število dnevnih upravičencev do šolske malice.

 

11. člen

Mesečno zbirno evidenco upravičencev do subvencionirane šolske malice na osnovi dnevnih evidenc na posebnem obrazcu vodi računovodstvo/ ali poslovna sekretarka zavoda. Odgovorna oseba skrbi, da se pravočasno do določenega roka pripravi obrazec mesečne upravičenosti učencev do šolske malice, ki je podlaga za vnos podatkov v evidenco šolske prehrane. Šola zbirne podatke posreduje MIZKŠ v obliki zahtevka za izplačilo, na osnovi katere pridobi izplačilo subvencij za upravičence. Obrazec se vodi v dveh izvodih, od katerih enega obdrži odgovorna oseba za vodenje evidence in vnos, drugi se izroči v računovodstvo zavoda.

IV. NAČIN IN ČAS ODJAVE, EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM ŠOLSKIH KOSIL

12. člen

Dnevna evidenca upravičenosti in koriščenja šolskih kosil

Dnevna evidenca šolskih kosil se vodi v šolski kuhinji (kuhar). Kosila se izdajajo na osnovi izdanih bonov, ki jih učenec dnevno preda informatorju do 8:20 ure. Boni se izdajajo mesečno na osnovi plačane položnice, ki jo pripravi tajnica. Bone oddajo tudi učenci, ki imajo subvencionirano kosilo. Bone za subvencionirano kosilo mora učenec prav tako dvigniti mesečno pri tajnici, vendar se ne plačujejo.

 

13. člen

Kadar je učenec bolan oziroma odsoten za daljše obdobje, mora starš odsotnost učenca takoj sporočiti v tajništvo/računovodstvo zavoda in odjaviti kosilo za daljše obdobje. Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

 

14. člen

V kolikor pride med letom s strani staršev do spremembe želenih obrokov oziroma do odjave posameznih obrokov šolske prehrane, mora starš podati pisni preklic prehrane ali posameznih obrokov prehrane, ter tako odjavo sporočiti v pisarno svetovalne službe zavoda/ali računovodstva zavoda/ali pisarno poslovne sekretarke zavoda.

 

15. člen

Dnevna evidenca in mesečna zbirna evidenca upravičenosti do kosila

Na osnovi zbranih podatkov odjav, odgovorna oseba pripravi dnevno evidenco vseh prijavljenih na kosilo, ter v kuhinjo šole najkasneje do 9:00 ure sporoči skupno število obrokov.

 

16. člen

Mesečno zbirno evidenco upravičencev do subvencioniranega kosila na osnovi dnevnih evidenc vodi svetovalna služba zavoda/ ali računovodstvo zavoda/ ali poslovna sekretarka zavoda na posebnem obrazcu. Odgovorna oseba je zadolžena, da se pravočasno do določenega roka pripravi obrazec mesečne upravičenosti učencev za subvencionirano kosilo, ki je podlaga za vnos podatkov v evidenco šolske prehrane. Šola zbirne podatke posreduje MIZKŠ v obliki zahtevka za izplačilo, na osnovi katere pridobi izplačilo subvencij. Obrazec se vodi v dveh izvodih, od katerih enega obdrži odgovorna oseba za zbiranje in vnos podatkov, drugi se izroči v svetovalno službo/ali računovodstvo zavoda.

17. člen

Na osnovi pripravljene mesečne evidence, se v računovodstvu zavoda pripravi obračun posameznih obrokov za pretekli mesec, ki se pošlje staršem v obliki položnice v izplačilo.

18. člen

Nadzor nad vodenjem dnevnih in mesečnih evidenc, ter vnosom podatkov v evidenco šolske prehrane

Nadzor nad vodenjem dnevnih in mesečnih zbirnih evidenc, nad pravilnim in točnim sporočanjem dnevnih podatkov v šolsko kuhinjo, nad koriščenjem obrokov, ter nadzor nad vnosom podatkov v evidenco šolske prehrane, ter zbirnih podatkov za izplačilo subvencije s strani MIZKŠ, vrši ravnateljica zavoda.

 

 

V. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE


19. člen

Subvencija malice

Subvencija za malico obsega splošno subvencijo v višini 2/3 cene malice in dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice. Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca iz socialno manj spodbudnega okolja.

 

20. člen

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti učenci upravičeni tudi do splošne subvencije.

Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

 

21. člen

O obdobju upravičenosti učenca do subvencije za malico in subvencije za kosilo odloča pristojni center za socialno delo z odločbo, na podlagi veljavnega zakona.

22. člen

Subvencija kosila

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, prijavljene na kosilo, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati kosila, in sicer v višini cene kosila. Meje dohodkov in druge okoliščine za ugotavljanje upravičenosti do subvencije za kosilo so določene z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti.

23. člen

O obdobju upravičenosti učenca do subvencije za malico in subvencije za kosilo odloča pristojni center za socialno delo z odločbo, na podlagi veljavnega zakona.

 

VI. RAVNANJE Z NE PREVRETIMI OBROKI PREHRANE


24. člen

Obroke, ki niso bili pravočasno odjavljeni oziroma jih učenci niso pravočasno prevzeli, se omogoči, da te obroke koristijo drugi učenci, ki to želijo. Neprevzeti obroki se tako učencem ponudijo in dajo na razpolago.

 

VII. VODENJE EVIDENCE ŠOLSKE PREHRANE

25. člen

Evidenca šolske prehrane

Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o otroku oziroma učencu prijavljenem na šolsko prehrano. Potrebne podatke šola pridobi praviloma iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, po potrebi od pristojnega centra za socialno delo oziroma staršev.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na osnovi vnesenih podatkov v evidenco šolske prehrane, šoli nakazuje ustrezen znesek za splošno subvencijo za učence ki so do nje upravičeni. Za vnos podatkov v aplikacijo je odgovorna pooblaščena oseba zavoda, to je  računovodkinja.

VIII. ČLANI SKUPINE ZA PREHRANO, TER NJIHOVA SESTAVA IN PRISTOJNOSTI

 

26. člen

V zavodu je imenovana skupina za šolsko prehrano, ki jo je imenovala ravnateljica zavoda. Mandat članov skupine traja do njihove razrešitve s strani ravnatelja zavoda. V skupini za prehrano so imenovani 6 predstavnikov zavoda (ravnateljica, svetovalna delavka, organizator šolske prehrane, koordinator ekošole, učiteljica biologije, kuhar), 1 predstavnik staršev/skrbnikov in 2  predstavnika učencev, ki jih ravnateljica zavoda imenuje s posebnim sklepom.

 

27. člen

Skupina za prehrano daje pobude, mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane, s ciljem zagotoviti kakovostnejšo prehrano in prispevati k dvigu kulture prehranjevanja. Podane in utemeljene ter koristne predloge, mnenja, pobude, organizator prehrane vključi v jedilnike za prehrano, ter upošteva pri nabavah živil. Prav tako se dogovorjeni postopki upoštevajo pri pripravi prehrane v kuhinji.

 

IX. NAČIN OBVEŠČANJA UČENCEV IN STARŠEV

 

28. člen

Šola učence in starše seznani s temi pravili šolske prehrane. Staršem in učencem šola predstavi določila teh pravil šolske prehrane, predvsem pa jih seznani z načinom prijave učenca v šolsko prehrano, načinom pridobitve dodatne subvencije za malico oziroma kosilo, kako ravnati v primeru naročil ali odjav posameznih obrokov, z obveznostmi, ki nastopijo s prijavo v šolsko prehrano, ter ostalimi določili pravil in zakona o šolski prehrani.

 

29. člen

Učence šola seznani s pravili šolske prehrane preko šolske skupnosti učencev, razrednih predstavnikov zdrave šole in spletne strani.

Starše šola seznani na skupnem roditeljskem sestanku, z obvestilom na spletni strani zavoda, ter s podpisom  pogodbe med starši in šolo, v kateri se podrobneje opredelijo obroki, ki jih učenec v šoli koristi, z načinom odjav obrokov prehrane, načinom plačevanja obveznosti, ter ostalimi določili, ki so pomembna za uresničevanje pravic in obveznosti med šolo in starši.

 

30. člen

Podpis pogodbe s straši ob pričetku šolskega leta

Starš/skrbnik na osnovi določil Pravil šolske prehrane z zavodom pred pričetkom vsakega šolskega leta sklene pogodbo, v kateri se opredelijo obroki prehrane, ki jih bo učenec v šolskem letu koristil. S pogodbo se opredeliti tudi način naročanja oziroma odjav posameznih obrokov in način, ter obveznost plačevanja stroškov, ki nastajajo s koriščenjem posameznih obrokov prehrane v skladu s pravili šolske prehrane.

 

31. člen

Starš/skrbnik je za svojega otroka, ki v šoli koristi posamezni obrok prehrane dolžan poravnati stroške, ki s koriščenjem nastajajo. Stroške je dolžan poravnati redno in pravočasno na podlagi prejete položnice za posamezni mesec. V primeru, da starš ne bo pravočasno oziroma po prejetih dveh opominih za neplačane obveznosti poravnal svoje obveznosti do šolske prehrane, bo šola učencu takoj ukinila plačevanje prijavljenih obrokov prehrane preko mesečne položnice. Vse prijavljene obroke prehrane bo učenec lahko koristil le v primeru sprotnega, dnevnega plačila posameznega obroka prehrane.

 

Dolg ki bi nastal iz naslova neporavnanih obveznosti za šolsko prehrano, pa se bo izterjal preko sodišča.

 

 

X. DEJAVNOSTI S KATERIMI SE VSPODBUJA KULTURA PREHRANJEVANJA V ZAVODU


32. člen

Prehrana učencev je sestavni del življenja, dela učencev in šole. Učitelji so tisti, ki so najbližji učencem in lahko največ pripomorejo h kulturi prehranjevanja na šoli. Šola strmi za tem, da bo upoštevala vsem smernice prehranjevanja, ter cilji in načela vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, povezanih z šolsko prehrano. Za upoštevanje smernic in ciljev, ter implementacijo le teh v prehrano otrok, je zadolžen organizator prehrane, ter ravnatelj zavoda.

 

33. člen

Dejavnosti, s katerimi želi šola vzpodbujati kulturo prehranjevanja so:

 • nenehno izobraževanje staršev in učencev, organizatorjev prehrane, ter učiteljev (seminarji, strokovni sestanki, sredstva javnega informiranja, izboljšanja izobraževalnih programov);
 • nenehna izboljšava strokovnosti kuhinjskega osebja (strokovna izpopolnjevanja, seminarji, delavnice);
 • priučitev pravilnih prehranskih navad in ustreznega odnosa do kakovostnih živil (več vključevanja v učno vzgojni proces z novimi vsebinami);
 • vzpodbujanje nezadostne zdravstvene prosvetljenost (z osveščenostjo, s pripravo raznih delavnica na to temo, z organizacijo poletnih taborov na temo zdrave prehrane);
 • priprava raznih brošur, plakatov, člankov na temo zdrave prehrane;
 • ogled sejmov, prireditev z aktualnimi vsebinami na temo zdrave prehrane ter ključnega pomena je zagotavljanje prehrane v zavodu, ki temelji na fizioloških potrebah šolske mladine in vpliva na zdravstveno stanje.

 

 

XI. NOTRANJE SPREMLJANJE ZADOVOLJSTA

34. člen

Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev oziroma dijakov in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Stopnjo zadovoljstva učencev preveri z anketiranjem.

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Nova Pravila šolske prehrane sprejme svet zavoda po postopku in na način, ki je določen za sprejemanje internih aktov zavoda. Pred sprejemom pravila obravnavajo učenci, učiteljski zbor in svet staršev, ter podajo svoje pripombe in predloge.

36. člen

Z dnem uveljavitve teh novih pravil šolske prehrane, prenehajo veljati zadnja veljavna interna Pravila šolske prehrane, ki so bila sprejeta na seji sveta zavoda dne, 27. 9. 2012.

37. člen

Ta Pravila šolske prehrane se po sprejetju na seji sveta zavoda izobesijo na oglasno desko zavoda in pričnejo veljati osmi dan po objavi na oglasnem mestu na sedežu zavoda.

V Črenšovcih, dne 13. 3. 2013

Predsednik sveta zavoda,

Tibor Frančič

Skip to content