Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10,

9232 Črenšovci

Tel:     02 5735-800 – poslovna sekretarka,            

02 5735 805 – računovodja,

02 5735-802 – ravnatelj zavoda  

Odgovorna uradna oseba: mag. Stanko Čerpnjak
Datum prve objave kataloga: Katalog je bil objavljen 21.1.2007
Datum zadnje spremembe: 12. 2. 2019
Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski in fizični obliki: Katalog je dostopen v elektronski obliki na http://www.osfpcrensovci.si in v fizični obliki na sedežu Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda):

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda): – P/85.200     Osnovnošolsko izobraževanje

– P/85.100      Predšolska vzgoja

– G/47.890     Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

– G/47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

– H/49.391      Medkrajevni in drugi cestni potniški promet

– I/56.290      Druga oskrba z jedmi

– J/58.140      Izdajanje revij in druge periodike

– J/58.190      Drugo založništvo

– L/68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

– N/82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

– N/82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti

– P/85.510      Izobraževanje, izpopolnjevanje inusposabljanje na področju športa in rekreacije

– P/85.520      Izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

– P/85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,izpolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.010     Umetniško uprizarjanje– R/91.011      Dejavnost knjižnic

– R/93.110      Obratovanje športnih objektov

– N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje.

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda,naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote) Vrtec Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Tel:  02 570-1152

Faks: 02 5735-810

Pomočnca ravnatelja za enoto Vrtec Črenšovci: Petra Smej

Tel:  02 573 58 01.

 

 

 

Organigram zavoda

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe: mag. Stanko Čerpnjak

Tel.: 02 5735-802

Faks: 02 5735-810

e-naslov: stanko.cerpnjak@guest.arnes.si

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

 

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci; POVEZAVA
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in dopolnitve pravilnika (z opisi del in nalog delovnih mest);
 • Razporeditev delovnega časa za posamezno šolsko leto;
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev zavoda; http://www.osfpcrensovci.si/?page_id=47934
 • Vzgojni načrt zavoda; POVEZAVA
 • Poslovnik sveta staršev; POVEZAVA
 • Pravila sveta zavoda;
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev šole; POVEZAVA
 • Ukrepi za zaščito delavcev zavoda; POVEZAVA
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev v primeru izvedbe tečaja plavanja;
 • Načrt integritete zavoda;
 • Načrt kontinuiranega dela zavoda v primeru pandemske gripe;
 • Načrt zaščite in reševanje v primeru naravnih nesreč in izrednega dogodka;
 • Načrt ravnanja z odpadki;
 • Akt o shranjevanju dokumentacije v zavodu;
 • Akt o preventivnem delovanju šole in postopki, ter ukrepi za preprečevanje nasilja;
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z zbirkami osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov in ključev zavoda;
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov (sklep o izvedbi rednega letnega popisa, delovni načrt izvedbe popisa, odločbo o imenovanju članov popisne komisije);
 • Interni pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada v zavodu (z obrazcem za oblikovanje izposojevalnine, predlog odškodnine, zapisnik o uničenju učbenikov,predlog za plačilo učbenika);
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil (z vzorcem pogodbe o prevzemu vozila v uporabo, obrazec evidenca opravljenih voženj,zapisnik o prevzemu vozila v uporabo, vloga za pridobitev soglasja oddaje vozila v uporabo);
 • Pravilnik o uporabi telovadnice zavoda;
 • Hišni red zavoda;
 • Pravilnik o določitvi podrobnejših kriterijev in postopkov za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi;
 • Pravila šolske prehrane; http://www.osfpcrensovci.si/?page_id=91
 • Pravilnik o šolski knjižnici;
 • Pravilnik o dodeljevanju, pohval, nagrad zavoda; POVEZAVA
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Pravilnik o varstvu okolja;
 • Požarni red;
 • Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o zdravstvenem varstvu delavcev;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o opredelitvi pridobitne, nepridobitne in tržne dejavnosti zavoda;
 • Pravilnik o osebni varnostni opremi;
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju zavoda;
 • Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin zavoda;
 • Register tveganj s prilogami;
 • Poslovnik disciplinske komisije;
 • Poslovnik za izvedbo korespondenčne seje zavoda;

 

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

 • Zakon o zavodih;
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Kolektivna pogodba za javni sektor;
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;
 • Zakon o javnih uslužbencih;
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ;
 • Zakon o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov;
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku;
 • Zakon o javnem naročanju;
 • Zakon o računovodstvu;
 • Zakon o šolski inšpekciji;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok;

 

Šola:

 • Zakon o osnovni šoli;
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Zakon o šolski prehrani;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;
 • Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi;
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

 

Vrtec Črenšovci:

 • Zakon o vrtcih;
 • Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;
 • Pravilnik o publikaciji vrtca;
 • Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

 

Zakonodaja dostopna na:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/place_v_javnem_sektorju/veljavni_predpisi_v_zvezi_s_placnim_sistemom/

http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt zavoda (LDN);

Letno poročilo zavoda;

Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;

Program dela zavoda;

Kadrovski načrt zavoda;

Finančni načrt zavoda;

Polletno poročilo zavoda;

Inventurni elaborat zavoda;

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom: Postopki za uresničevanje pravic učencev;

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;

Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;

Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;

Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;

Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;

Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;

Vpis učencev v 1. razred/vrtec;

Postopek prešolanja učencev v drug zavod;

Postopki izpisa otrok iz vrtca;

Postopki priznavanja tujega izobraževanja;

Postopki odločanja o pridobitvi statusa za učence (športnik, kulturnik);

Postopki dodelitve sredstev iz Šolskega sklada;

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;

Zavod posamezne postopke vodi skladno z Zakonom o upravnem postopku (60.a člen ZOŠ).

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc: Seznam vpisanih učencev in otrok za tekoče šolsko let – ni prosto dostopna;

Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna;

Evidenca upokojencev – ni prosto dostopna;

Evidenca zdravniških pregledov, VPD – ni prosto dostopna;

Evidenca o izrabi delovnega časa – ni prosto dostopna;

Evidenca o kolektivnih delovnih sporih-ni vzpostavljena;

Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi – ni prosto dostopna;

Evidenca o nadarjenih učencih – ni prosto dostopna;

Evidenca prijavljenih otrok na NPZ – ni prosto dostopna;

Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč – ni prosto dostopna;

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:
 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;

 

ŠOLA:

 • Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – podatki se zbirajo na podlagi 95. člena ZOŠ;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4. člena Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli;
 • Centralna evidenca udeležencev izobraževanja – podatki se zbirajo na podlagi 135.a člena ZOFVI;

 

ENOTA VRTEC ČRENŠOVCI:

 • Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih – podatki se zbirajo in vodijo na podlagi 4.člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih;
 • Evidenco vpisanih in evidenco vključenih otrocih v vrtec – podatki se zbirajo na podlagi 44. člena ZVrt;
 • Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč – podatki se zbirajo na podlagi 46. člena ZVrt;
 • Evidenca plačil staršev – podatki se zbirajo na podlagi 45. člena ZVrt;
 • Evidenco  upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna – podatki se zbirajo na podlagi 46. a člena ZVrt;

DRUGE INFORMATIZIRANE ZBIRKE PODATKOV V ZAVODU:

 

 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih – podatki se vodijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest– podatki se vodijo na podlagi 21.člena ZJU;
 • Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih – podatki e vodijo na podlagi 21.člena ZJU.

 

Druge evidence:

 • Evidenca upokojencev;
 • Dnevna evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih;
 • Evidenca o kolektivnih sporih;
 • Evidenca opravljenih zdravniških pregledov, VPD;
 • Evidenca o koriščenju letnega dopusta zaposlenih;
 • Evidenca o koriščenju opravljenih ur – doprinosih strokovnih delavcev;
 • Evidenca o  prejemnikih regresirane šole v naravi;
 • Evidenca o nadarjenih učencih;
 • Evidenca prijavljenih otrok na NPZ;
 • Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč.

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: Urniki učencev za  šolsko leto;

Urniki oddelkov za šolsko leto;

Šolski koledar za šolsko leto;

Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;

Cenik izdelkov za prodajo na trgu;

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na:

 http://www.osfpcrensovci.si

Fizični dostop: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci, Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci v času uradnih ur.
Uradni dnevi in ure: Glavna pisarna zavoda: vsak delovni dan 8.00—12.00 ure

Pisarna računovodstva: vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure

Ravnateljica zavoda:  vsak delovni dan 7.00—15.00 ure

Podana neformalna zahteva: Ustna zahteva po e-pošti na e-naslov zavoda.
Podana formalna zahteva:
 • Podana zahteva po e-poti na e-naslov zavoda.
 • Podana pisna zahteva po pošti (z navadno ali priporočeno pošiljko).
 • Podana ustna zahteva v prostorih zavoda, podana na zapisnik.
Stroškovnik (zavod uporablja enotni stroškovnik, ki velja za vse subjekte): Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen;

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji): Zahteva za posredovanje podatkov o dobaviteljih in sklenjenih pogodbah za čistila in sanitarni material.

 

Zahteva za informacijo o izbranem izvajalcu javnih naročil.

 

Skip to content