Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Projekt POGUM

povezava na poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci se je v šolskem letu 2017/2018 vključila v projekt POGUM: POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem:

  • v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,
  • razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

 

Ključna cilja javnega razpisa torej sta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in  strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

 

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.

 

Predvidene aktivnosti v projektu:

  1. Analiza stanja in  pregled različnih pristopov
  2. Celovito načrtovanje, razvijanje in implementacija modela, v okviru katerega se predvideva izbor, preizkus in povezovanje ter nadgradnja  pilotnih pobud, novih pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta
  3. Celovita vzpostavitev podpornega okolja za razvojne in implementacijske OŠ
  4. Celovito načrtovanje implementacije modela in izvedba projekta
  5. Načrt in izvedba spremljave in evalvacije
  6. Promocija projekta

Vodja projekta Renata Gabor

 

DEJAVNOSTI ŠOLE:

Časopis PRUČKA

Konferenca projekta Pogum

Obisk OŠ Prežihovega Voranca Bistrica (POGUM)

Obisk vrtca (POGUM)

Code week v romskem naselju (POGUM)

Vsa polja so obvezna.

Skip to content