Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Pravila šolskega reda

60. e-člen zakona določa:
»Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.
Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši svoje dolžnosti, določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Z vzgojnimi ukrepi ni mogoče omejiti pravic učencev (od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena tega zakona).
Pravila šolskega reda sprejme svet šole na predlog ravnatelja, ki si predhodno pridobi mnenje učiteljskega zbora in sveta staršev.«

 

POVEZANOST Z VZGOJNIM NAČRTOM

Zavod OŠ Franceta Prešerna Črenšovci deluje kot celota s svojo usmerjenostjo, vizijo, strategijo razvoja in reševanja konfliktov, vrednotami in načeli, ki jim pri svojem delu sledi.
Tudi pravila šolskega reda podpirajo sprejete dokumente, vključno z vzgojnim načrtom šole, ki posebej izpostavlja vzgojni vidik in usmerjenost zavoda pri reševanju težav.
Na naši osnovni šoli dajemo velik poudarek preventivi, vzgajanju z zgledi, doslednostjo in načelnostjo, spoštovanju in sprejemanju različnosti, nenasilnemu reševanju konfliktov in zagotavljanju varnosti vsakega udeleženca. Pozorni smo in bomo na vsako nasilje, ki ga ne dovoljujemo, in v vsakem primeru ustrezno ukrepamo, spodbujamo humanost, pomoč, prijaznost, vljudnost. Kako bomo to dosegali in presegali, smo zapisali v pravilih šolskega reda, ki so odprta za nove ideje in dopolnitve vsakega soudeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UČENCEV

ORGANIZIRANOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo, sodelovanje in razreševanje problemov.
Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev  šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Pred imenovanjem mentorja si mora ravnatelj pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

 

OBVEZNOSTI UČENCEV, KI POSEGAJO V PRAVICE DRUGIH

V odnosu do drugih je učenec dolžan:

 • spoštovati pravice drugih učencev, delavcev šole in drugih gostov na šoli ter imeti spoštljiv odnos do vseh ljudi, ne glede na njihov socialni status, etnično pripadnost, veroizpoved, raso ali spol;
 • s svojim vedenjem in ravnanjem ne ogrožati zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole;
 • varovati in odgovorno ravnati s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole in je namerno ne poškodovati;
 • učencev in delavcev šole ne ovirati in ne motiti pri delu.

 

OBVEZNOSTI UČENCEV DO SEBE

V odnosu do sebe je učenec dolžan:

 • v šoli in izven nje skrbeti za lastno zdravje in varnost;
 • izpolniti osnovnošolsko obveznost;
 • redno in točno obiskovati pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • izpolnjevati svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • sodelovati pri urejanju šole in šolske okolice oz. pri dogovorjenih akcijah šole;
 • spoštovati naravo ter se držati načel in ciljev, ki jih je šola sprejela s programom Ekošola;
 • na kulturen način zastopati šolo na tekmovanjih in prireditvah.

Učenčeva temeljna obveznost in dolžnost je spoštovati pravila šolskega in hišnega reda.

 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV

Starši uresničujejo svoje interese v oddelčni skupnosti preko pogovornih ur oz. roditeljskih sestankov. Prav tako pa jih uresničujejo v svetu staršev, ki se oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Starši so dolžni sodelovati s šolo in skrbeti za otrokov razvoj ter zagotavljati njegove nesporne pravice.

Za dobro svojih otrok se morajo starši držati naslednjih načel:

 • zavedati se morajo lastnega vpliva na otroka (dober zgled);
 • otroku je potrebno prepuščati odgovornost za njegova dejanja in mu dovoliti, da se uči iz napak in njihovih posledic;
 • svojega otroka navajajo na samostojnost;
 • otroku pomagajo pri usvajanju učinkovitega vedenja;
 • pri otroku razvijajo razumevanje in nadzorovanje lastnih čustev;
 • otroku omogočajo usvajanje pozitivnih vrednot;
 • v vsakem primeru poskušajo razmišljati pozitivno in se trudijo postati še boljši starši.

PRAVILA VEDENJA IN RAVNANJA

PRIHODI V ŠOLO IN ODHODI IZ ŠOLE

Glavni vhod v šolo je namenjen učencem, staršem in zunanjim obiskovalcem šole. Stranski vhod je namenjen učiteljem in ostalim delavcem šole.
Zjutraj se glavni vhod odklene ob 6.55 za učence, ki pričnejo s poukom ob 7.05, ter ob 7.50 za učence, ki pričnejo pouk ob 8.00. Vmes je glavni vhod zaklenjen. Za odklepanje in zaklepanje glavnega vhoda skrbi informator.

Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo

Učenci morajo priti v šolo pravočasno, vendar ne prej kot 15 minut pred določenim časom za pričetek pouka oziroma dejavnosti. Pri vstopu v objekt vljudno pozdravijo vsako odraslo osebo in druge učence.
Izvajalci programov morajo prav tako biti v šoli 15 minut pred določenim časom za začetek pouka oziroma dejavnosti po urniku.

Odpiranje učilnic

Učilnice so praviloma odklenjene. Učenci vstopijo v učilnico med odmorom pred začetkom učne ure. Po potrebi uredijo učilnico, tiho sedijo na svojih mestih in počakajo na prihod strokovnega delavca oz. izvajalca dejavnosti. Zjutraj gredo učenci v učilnice pet minut pred pričetkom pouka.
Strokovni delavci morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku zvonjenja (v razred prihajajo pred zvonjenjem).

Prihajanje učencev v šolo

Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in načrt varnih šolskih poti. Učence 1. razreda v šolo in iz šole obvezno spremljajo starši oziroma druga oseba, ki so jo za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili razrednika ali vodstvo šole. V šolo učenci prihajajo ob 7.45, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo. Učenci, ki imajo preduro, prihajajo ob 6.50. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila. Copati so lahko šolski ali sobni. Daljše zadrževanje učencev v garderobi ni dovoljeno.

Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo ter obvezno uporabljati čelado. Šola za kolesa v kolesarnici ne prevzema odgovornosti.

Starši ali drugi prevozniki, ki učence pripeljejo k pouku ali dejavnostim, lahko svoja vozila začasno parkirajo na označenih parkirnih prostorih pred šolo ali pri nogometnem igrišču. Na parkirišču se ne zadržujejo predolgo. Vozniki avtomobilov morajo biti posebej pozorni na učence, ki prečkajo cesto, in temu primerno prilagoditi hitrost vožnje.
Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) z rolerji, s skiroji ali kotalkami ni dovoljen.

Odhajanje učencev iz šole

Po zadnji uri pouka ali po končanih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih in vračanje v šolo brez utemeljenega razloga ni dovoljeno.

Po končanem pouku se lahko v šoli zadržijo le:

 • učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje;
 • učenci, ki čakajo na prevoz – na zunanjih površinah šole;
 • obiskovalci popoldanskih interesnih dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih – v za to dogovorjenih učilnicah.

Izjemoma lahko učenci, ki prihajajo v šolo peš ali s kolesom, v primeru nenadnih sprememb vremena (zelo nizke temperature zraka, močne padavine, močan veter) počakajo na starše (oz. skrbnike) v knjižnici ali v garderobi pri informatorju.
Če učenec zapusti šolo v času pouka, mora o tem obvestiti razrednika in učitelja, pri katerem ima v času odsotnosti pouk.
V primeru odsotnosti razrednika se mora odhod učenca od pouka najaviti pomočniku ravnatelja ali ravnatelju.

Vstop v šolo v popoldanskem času – interesne in druge dejavnosti

V popoldanskem času lahko učenci vstopijo v šolske prostore le v spremstvu mentorja interesne ali druge dejavnosti, h kateri so namenjeni.
Mentor interesne ali druge dejavnosti pospremi celo skupino učencev tudi po končani dejavnosti do izhoda in poskrbi, da učenci zapustijo šolsko stavbo. Enako velja za najemnike šolskih prostorov.
Učenci se preobujejo v šolske ali športne copate (športna dvorana). Enako velja tudi za druge uporabnike, ki prihajajo v šolo k športnim dejavnostim.

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno.
Vstop v šolske prostore z rolerji in otroškimi vozički ni dovoljen. V učilnice ali telovadnico lahko v času pouka ali redne dejavnosti vstopijo starši po dogovoru z učitelji, ostali obiskovalci pa samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

 

PRAVILA VEDENJA, NAMENJENA STARŠEM

V dobrobit otroka in za kakovostne odnose s šolo se starši držijo naslednjih pravil:

 • otroka v šolo pošiljajo točno;
 • bolnega otroka v šolo ne pošiljajo;
 • otrokom ne dovolijo v šolo prinašati vrednejših predmetov;
 • dolžni so povrniti škodo, ki jo njihovi otroci povzročijo namerno;
 • udeležujejo se pogovornih ur in roditeljskih sestankov;
 • pravočasno obveščajo razrednika, npr. o izostankih otroka, o nastalih težavah (pisno, po telefonu, po elektronski pošti);
 • dolžni so posredovati šoli določene podatke (naslov, telefon) in vse spremembe podatkov med šolskim letom;
 • pri konfliktnih situacijah se najprej posvetujejo z razrednikom;
 • pred šolo spoštujejo prometna pravila;
 • nesporazume med učenci rešujejo skupaj s strokovnim delavcem šole.

 

VEDENJE UČENCEV

Med poukom in po pouku
Pred začetkom šolske ure
Reditelja preverita, ali je tabla čista, v nasprotnem primeru jo pobrišeta. Po učilnici pobereta smeti.
Učenci pripravijo na klop potrebščine za pouk, ki sledi. Učitelja pričakajo v klopeh.

NALOGE REDITELJEV:

 • učitelju na začetku ure povedo imena odsotnih učencev;
 • če je učitelj na začetku ure odsoten 5 minut, reditelj to sporoči tajništvu oz. vodstvu šole;
 • med odmori opozarjajo sošolce na red in čistočo, pobrišejo tablo in uredijo razred;
 • razredniku ali učitelju takoj javijo vsako okvaro oz. poškodbo v učilnici: na pohištvu, učilih, oknih, stenah …;
 • če pride v razredu v času odmorov do nesporazumov in nepredvidenih dogodkov, pokličejo dežurnega učitelja.

Začetek šolske ure
Strokovni delavec je dolžan točno začeti in končati učno uro. Začetek in konec učne ure naznani šolski zvonec. Če strokovni delavec zamudi več kot 5 minut od začetka učne ure, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost pomočniku ravnatelja ali ravnatelju šole, ki bosta organizirala nadomeščanje. Priporočeno je, da učitelj vstopi v razred tik pred zvonjenjem in ne ob oz. po njem.

Učenci so dolžni pozdraviti strokovnega delavca, ki vstopi v učilnico oz. šolski prostor. Če so nemirni, strokovni delavec počaka, da se umirijo.

Strokovni delavec na začetku pouka izpolni in uredi dokumentacijo dela oddelka, med drugim preveri prisotnost učencev pri pouku, ki mu jo z dvigom roke najavita reditelja.
Za dnevnik in drugo dokumentacijo so odgovorni razredniki oziroma vsi strokovni delavci, ki prihajajo v stik z njo.

Potek učne ure
Pouk teče skladno z navodili učitelja. Če učitelj iz izkušenj ve, da bo določen učenec (ali skupina učencev) med poukom povzročal(a) nemir, ga (jih) lahko presede.
Med poukom učenci sledijo učiteljevemu delu in sodelujejo skladno s svojimi zmožnostmi. Vsi učenci imajo pravico do nemotenega spremljanja pouka, kar jim mora zagotoviti strokovni delavec v oddelku.
Med poukom (in tudi v odmorih) ni dovoljeno uživati hrane in pijače. Prav tako je prepovedano uživanje in žvečenje bonbonov, žvečilnih gumijev in drugih sladkarij.
Učencem v učilnici ni dovoljeno zapuščati svojega mesta, prav tako ne učilnice, telovadnice, igrišča ali drugega prostora, kjer se izvaja učni proces. Če ga želijo zapustiti, morajo prej pridobiti dovoljenje strokovnega delavca oz. se z njim dogovoriti.

Zaključek učne ure
Učenci ob koncu učne ure uredijo učilnico, tako da pospravijo svojo klop, stol in morebitne smeti. Reditelji pobrišejo tablo, pregledajo učilnico in so odgovorni za urejenost prostora. Okna morajo biti ob koncu šolske ure zaprta.
Učenci lahko zapustijo prostor samo z  dovoljenjem strokovnega delavca.

 

Vedenje učencev med odmori

Učenci se med odmori držijo naslednjih pravil:

 • po hodnikih hodijo mirno in se pogovarjajo umirjeno;
 • v šolskih prostorih ne tekajo, se ne spotikajo in ne prerivajo ter ne kričijo;
 • v času odmora ne zapuščajo šolskih prostorov, razen če morajo na stranišče ali do avtomatov z vodo.

V aktivnem odmoru se ravnajo po navodilih dežurnega učitelja. Učenci predmetne stopnje ob zvonjenju z dovoljenjem učitelja zapustijo učilnico in se mirno odpravijo v učilnico, kjer imajo pouk. V času aktivnega odmora in malice šolske torbe pustijo v učilnici, kjer so imeli pouk.

 

Proste ure učencev

Učenci se v času prostih ur zadržujejo v knjižnici oz. učilnici, kjer je prisotna vsaj ena odrasla oseba (strokovni delavec, svetovalni delavec, informator …) in se ravnajo po njenih navodilih.
V času prostih ur učenci ne zapuščajo šole in šolske okolice.

 

Pravila vedenja in kodeks oblačenja

Učenci v šoli in šolski okolici upoštevajo načela kulturnega vedenja. Pri tem se držijo načela: dvakrat premisli, preden rečeš oz. storiš. Premisliti je potrebno predvsem o tem, ali bomo s svojim dejanjem koga ogrozili oz. z besedo koga užalili, prizadeli. Zato:

  • govorimo primerno in ne preklinjamo;
  • izogibamo se pretepom, ne izzivamo, izsiljujemo ali grozimo;
  • med odmori se v tišini umirimo in odpočijemo;
  • skrbimo za šolsko in tujo lastnino ter izdelke učencev;
  • mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav med poukom ne potrebujemo, zato jih k pouku ne prinašamo;
  • stvari, ki imajo večjo vrednost, puščamo doma;
  • do učencev, učiteljev, delavcev šole in obiskovalcev imamo spoštljiv odnos, kajti le tako bodo drugi spoštovali tudi nas;
  • majice z žaljivimi napisi in slikami niso primerne za javne ustanove;
  • posebej smo pozorni na to, da s svojim vedenjem in ravnanjem ne ogrožamo zdravja in varnosti ter osebne integritete učencev in delavcev šole.

Učenci prav tako upoštevajo načela varovanja svojega zdravja in zdravja drugih, zato:

 • kajenje, uživanje mamil in alkohola ni dovoljeno;
 • s pirotehničnimi sredstvi lahko resno poškoduješ sebe in druge, zato se z njimi ne igramo in jih ne uporabljamo;
 • pri uporabi prevoznih sredstev upoštevamo prometne predpise in skrbimo za svojo varnost in varnost drugih;
 • dekleta in fantje, ki imajo dolge lase, si pričesko uredijo tako, da jih lasje pri izvajanju dejavnosti ne motijo in ne ogrožajo njihove varnosti.

Navodila za učence:

 • o vsaki nastali škodi ali kraji obvestijo razrednika ali vodstvo šole;
 • učitelja ali drugo odraslo osebo obvestijo o neprimernem ravnanju drugih učencev;
 • dosledno upoštevajo pravila šolskega in hišnega reda;
 • v primeru hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, ki jih izda ravnatelj in so v načrtu o umiku iz stavbe.

POSLEDICE KRŠITEV PRAVIC, ZAKONSKO DOLOČENIH IN DOGOVORJENIH PRAVIL (VZGOJNI UKREPI)

 

HUJŠE KRŠITVE UČENCEV

Hujše kršitve so:

 • ponavljajoče se istovrstne kršitve;
 • občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur;
 • uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah;
 • izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole;
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo;
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola;
 • grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole;
 • kajenje in prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole.

Učencu, ki je storil hujšo kršitev, se ob ugotovitvi stopnje in posledicah kršitve lahko izreče vzgojni ukrep ali opomin – razen pri hujših kršitvah, ki so zapisane v 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. in 14. alineji, kjer se učencu ob določitvi vzgojnega ukrepa izreče še opomin.

 

RESTITUCIJA

Učenec ima možnost popraviti svojo napako oz. vedenje. Sam lahko predlaga ukrepe in nato skupaj z razrednikom oblikuje dogovore. Ob ponavljajočem se neprimernem vedenju lahko učenec izgubi določene pravice in ugodnosti, ki jih nudi šola.
Če učenec ne želi sodelovati oz. ne želi popraviti svojega vedenja (napake), razrednik brez njegovega soglasja sprejme vzgojni ukrep oz. mu ob ponavljajočih in hujših kršitvah izreče vzgojni opomin.

 

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenčeva obveznost in dolžnost je prisostvovati in aktivno sodelovati pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno opravičilo razredniku. V primeru, ko učenec manjka dalj časa (več kot 5 dni), morajo starši razredniku vročiti uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s tem pravilnikom.

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST

Starši lahko vnaprej napovedo strnjeno ali v več delih trajajočo odsotnost, največ 5 dni v letu (tako imenovani starševski dopust).
Starši se morajo v primeru, ko želijo, da njihov otrok koristi starševske dneve tik pred zaključkom šolskega leta, z razrednikom posvetovati o tem, ali ima učenec vse potrebne ocene in pogoje za zaključene ocene. Če starši želijo izkoristiti za otroka več kot 5 dni starševskega dopusta, morajo napisati pisno prošnjo, s katero se osebno obrnejo na ravnatelja.
Ko je učenec odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov (prepis in razlaga snovi, domače delo).

 

OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.
Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

 

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. Razrednik o učenčevih neopravičenih izostankih obvesti starše.
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.
Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih sproti obvešča starše.

 

VODENJE IZOSTANKOV

Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek.
Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti (starševske dneve) pa vpisuje v dnevnik dela razrednik.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik (ali učitelj, ki učence na dejavnost spremlja) obvesti starše (najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje).

 

IZJEMA

Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

 

 

POHVALE IN NAGRADE

 

PISNE IN USTNE POHVALE TER MATERIALNE NAGRADE

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

Pohvale, priznanja  in nagrade učencem ali  skupinam učencev predlagajo:

 • oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
 • razredniki,
 • drugi strokovni delavci šole,
 • mentorji dejavnosti,
 • ravnatelj,
 • starši,
 • športni klubi ali druge organizacije.

 

HUMAN UČENEC

S pravilnikom o podeljevanju priznanja »human učenec« učencem OŠ Franceta Prešerna Črenšovci ureja pogoje, merila in postopke za podeljevanje priznanja »human učenec« na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.
Učenec za prizadevno in humano delo v šoli in dejavnostih, povezanih z uresničevanjem vzgojno-izobraževalnega dela izven šole, lahko prejme naslednje nagrade: posebno pohvalo, priznanje »human učenec razreda«, priznanje »human učenec šole« z nagrado.
Izbira za naziv »human učenec razreda« se izvede ob koncu šolskega leta na osnovi števila posebnih pohval in ocenjevalnega lista.

Skip to content