Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Državljanska in domovinska kultura ter etika

SPLOŠNO O PREDMETU

Predmet DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA

(DKE) poteka v 7. in 8. razredu, enkrat tedensko po eno šolsko uro.

 

  • DRŽAVLJANSKA KULTURA

je zavest, vzgoja o državi, njeni sestavi, nalogah, delovanju, državljanstvu, narodni zavesti, volilnemu sistemu in naši vlogi v državi.

 

  • DOMOVINA

je dežela v kateri smo se rodili oziroma v kateri živimo.

 

  • ETIKA

je znanost, ki proučuje moralna pravila. Vsebuje razmišljanje o tem, kaj je moralno in kaj ni.

 

CILJI PREDMETA

V okviru predmeta učenci pridobivajo znanje o družbi, državi, razmišljajo o svojih izkušnjah in jih presojajo ter razvijajo svoje sposobnosti za razumevanje in reševanje etičnih vprašanj. Pri pouku se opiramo na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti.

 

V 7. razredu se učenci srečajo s temami, ki zadevajo njihov odnos do družbenih skupin s katerimi prihajajo v stik, seznanijo se s človekovimi pravicami, verovanji in verstvi v odnosu do države;

 

v 8. razredu pa se poglabljajo v teme, ki zadevajo njihov odnos do širše skupnosti, tako se srečajo z demokracijo, financami, delom in gospodarstvom, Evropsko unijo ter položajem domovine v njej ter širšo svetovno skupnostjo.

 

Predmet ima poleg omenjenih obveznih tem tudi izbirni del, kjer imajo učenci možnost sooblikovanja učnega načrta.

Učenci preko družbeno pomembnih tem razvijajo tiste etične veščine, ki so jim v pomoč pri samostojnem, svobodnem, odgovornem in moralnem presojanju ter družbenem dogajanju. Zato je pri pouku DKE velik poudarek na kulturnem sporazumevanju. Veliko je priložnosti, da izrazijo svoja mnenja in stališča ter jih v pogovoru primerjajo z mnenji in stališči sošolcev.

Poudarek dajemo argumentaciji mnenj.

 

UČNI PRIPOMOČKI

1.Učbenik.

2.Velik črtast zvezek (ki ga učenci uporabljajo dve leti)

 

 

KRITERIJI IN MERILA ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

 

PREVERJANJE ZNANJA (ustno, pisno)

poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku, samostojno delo, uporaba znanja delo v skupi, delo v dvojici, sodelovalno učenje,

izdelki.

 

OCENJEVANJE ZNANJA

Učenec pridobi najmanj 3 ocene v šolskem letu.

Ustno ocenjevanje je napovedano, vendar ne poimensko.

Priložnost za pridobitev dodatne ocene:

– Aktivno sodelovanje pri izvedbi učne ure (za popestritev učnih ur pomoč učitelju pri uporabi internetnih strani …).

– Organizacija in vodenje »okrogle mize«, debate … na izbrano temo.

– Govorni nastop po vnaprejšnjem dogovoru na določeno temo ob plakatu ali s pomočjo računalniške tehnologije

 

Možnosti za izboljšanje ocene ob zaključku šolskega leta:

– Urejenost zapiskov.

– Domače naloge (redno pisanje domačih nalog; učenec odda domačo nalogo na A4 listu (članek ali vest z interneta s svojim komentarjem…).

 

PISNO OCENJEVANJE ZNANJE 8. R. : 12. 12. 2014

 

PISNO OCENJEVANJE ZNANJE 7. R.: 8. MAJ 2015

 

OCENJEVANJE (ustno)

poznavanje in razumevanje, analiza, sodelovanje pri pouku, samostojno delo, uporaba znanja, reševanje nalog, delo v skupi, delo v dvojici, sodelovalno učenje, “okrogla miza”, debata, izdelek, predstavitve …

 

  • OCENA ZADOSTNO

pri pouku imaš potrebščine (učbenik  zvezek, pisalo),opravljaš domače zadolžitve ob ocenjevanju znanja z učiteljevo pomočjo podaš odgovor na vprašanje: znaš ponoviti pojme brez razlag, znaš naštevati, opisovati, ne znaš podati primerov, s sošolcem izdelaš plakat, ko drugi pripovedujejo, jih poslušaš

 

  • OCENA DOBRO

pri pouku sodeluješ, po opisu prepoznaš pojem, ga znaš uporabiti, pri tem potrebuješ pomoč, pri podajanju razlag uporabljaš že znane primere, s sošolcem izdelaš plakat in ga predstaviš, znaš poslušati mnenje drugih sošolcev

 

  • OCENA PRAV DOBRO

pri pouku si aktiven, sodeluješ v razgovoru, kritično obravnavaš in presojaš dogajanje v družbi, pojme znaš razložiti na svojih primerih, po opisu prepoznaš pojem, ga znaš uporabiti, pri podajanju razlag uporabljaš svoje primere, daješ predloge, izdelaš plakat in ga predstaviš, znaš poslušati mnenje drugih sošolcev

 

  • OCENA ODLIČNO

iščeš rešitve za obravnavane probleme, kritično obravnavaš in presojaš dogajanje v družbi in podaš rešitve, znaš izraziti svoje mnenje in ga samostojno zagovarjati, izdelaš plakat in ga predstaviš, znaš poslušati mnenje drugih sošolcev, učiteljeve pomoči pri reševanju problemov ne potrebuješ

Skip to content