Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Vpis, izpis otrok

 

O rednem vpisu, ki ga izvedemo meseca marca, vas obveščamo preko šolske spletne strani, na internem TV kanalu in s plakati v občini. Ob vpisu otroka v vrtec starši oz. zakoniti zastopniki izpolnijo potrebno dokumentacijo, in sicer:

  • VPISNI LIST (dobite ga v vrtcu ali na spletni strani vrtca) – izpolnjeno vlogo oddate svetovalni delavki;
  • VLOGO ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA oz. VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV dobite v knjigarni ali na spletni povezavi na spletu http://e-uprava uprava.gov.si/storitve/. Vloge morajo biti od 1. 12. 2011 dalje oddane na novem obrazcu na Centru za socialno delo Lendava;
  • POTRDILO PEDIATRA (po opravljenem pregledu otroka oddate potrdilo v vrtcu, najkasneje pa, ko ga začne otrok obiskovati).

 

VPISNI LIST: VPISNI LIST 2024-2025

 

V primeru, da je število vpisanih otrok višje od števila prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča Komisija za sprejem otrok, kar je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih. Starši so o vključitvi otroka v vrtec obveščeni pisno.

 

Pred prihodom otroka v vrtec starši z vrtcem podpišejo pogodbo, ki določa medsebojne obveznosti in pravice. V primeru, da pogodbe ne podpišejo pravočasno, otroka več ne vodimo v evidenci vpisanih otrok v vrtec.

 

Kadar starši otroka izpišejo iz vrtca, morajo izpolniti IZPISNICO, ki jo dobijo pri vzgojiteljici oz. pri pomočnici ravnateljice. Oddati jo je potrebno vsaj 7 dni pred želenim datumom izpisa. Otroka je potrebno izpisati tudi pred odhodom v šolo.

 

Z ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) je bil dopolnjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (novi 42. c člen), zato starši, ki otroka redno izpišejo iz vrtca, niso več upravičeni do subvencije vrtca do konca koledarskega leta, saj jim po izpisu CSD razveljavi Odločbo o določitvi znižanega plačila.

 

To pomeni, da v primeru rednega izpisa otroka iz vrtca, ob morebitnem ponovnem vpisu v katerikoli vrtec v istem koledarskem letu, Odločba o znižanem plačilu vrtca, ki so jo starši že prejeli, ne bo več veljala. Starši bodo morali poravnati polno ceno vrtca. V primeru začasnega izpisa iz vrtca za obdobje največ dveh mesecev, pravica do znižanega plačila vrtca ostane nespremenjena.

 

Število prostih mest v vrtcu Črešovci je dostopno na povezavi:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=3718

Skip to content