Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

 

SPOŠTOVANI STARŠI

V branje vam ponujamo publikacijo, z informacijami o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2022/2023. Z njo vam želimo sporočiti nekaj osnovnih informacij o vrtcu in programu dela, ki ga bomo uresničevali v letošnjem letu.

Naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu so temeljni cilji in načela Kurikula za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja projekta OBJEM, ki temelji na stalno razvijajoči se zmožnosti posameznikov za razumevanje, kritično  vrednotenje  in  uporabo  pisnih  informacij.  Ta  zmožnost  vključuje  razvite predbralne,  bralne  veščine, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega ter pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi.

Uporabljali bomo interaktivne vsebine, sodelovali s šolo in z drugimi institucijami preko video povezav. Poleg računalniške pismenosti bomo pozornost posvetili osnovnim vrednotam, kot so hvaležnost, prijaznost, spoštovanje …                                                                                                            

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

 

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

PODATKI O VRTCU

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca: OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnatelj: mag. Stanko Čerpnjak, tel. 02/573 58 02

Pomočnica ravnatelja: Petra Smej, tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5735 750, fax: 02/5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V šolskem letu 2022/23 je na šoli 14 oddelkov, v vrtcu pa 7 oddelkov – skupaj 20 članov sveta staršev.

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2022/2023 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
mag. Stanko Čerpnjak ravnatelj   02/573 58 02
Petra Smej Pomočnica ravnatelja za vrtec   02/573 58 01
 Sandra Pučko

 

 

Petra Sobočan

 

 

Alma Novak

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

Od 1 do 3let

10 otrok

 

02/570 11 52
Lidija Sobočan

 

 

Nataša Kranjec

 

 

Alma Novak

 

Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

Od 1do 3 let

13 otrok

02/570 11 52
Mirjam Maučec

 

Lea Gomboc

 

Alma Novak

Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

Od 1 do 3 let

11otrok

02/570 11 52
 Monika Lorbek

 

Ana Gornjec –nadomešča Patricijo Recek

 

Iva Kramar

Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Praktikantka

HeterogeiOd 3 do 5 let

19 otrok

02/570 11 52
 Petra Peischl

 

Tadeja Sarjaš

 

Anita Mujdrica

 

Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Spremljevalka

 

Heterogeni 

Od 3 do 5 let

21 otrok

02/570 11 52
Andreja Podgorelec

 

Renata Žerdin

 

Maja Makovecki

 

 Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

 

Spremljevalka

 

Heterogeni

Od 4 do 7 let

20 otrok

02/573 58 00
 

Viktorija Mlinarič

 

Natalija Tuksar

 

V Vzgojiteljica

 

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Heterogeni

Od 4 do 6 let

19 otroktr

02/502/573 58 003 58 00
Zdenko Temlin Računalničar    
Petra Smej, Andreja Sever Projektna zaposlitev: Bralna pismenost in razvoj slovenščine    
Nataša Litrop Knjižničarka    
Sara Fekonja Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima    
Adrijana Horvat Romska pomočnica    
Maja Kranjec Tajnik VIZ IV   02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja   02/573 58 05
Mirjana Graj Slana Kuharica    
Marjana Cigan Čistilka    
Monika Raduha Pomoč v kuhinji    
Monika Halas Gomboši Perica – čistilka    
Štefan Hozjan Hišnik    

 

V vzgojno-izobraževalno delo je bilo v septembru 2022vključenih 113 otrok. Delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.

Skip to content