Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

 

SPOŠTOVANI STARŠI

V branje vam ponujamo publikacijo, z informacijami o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2020/2021. Z njo vam želimo sporočiti nekaj osnovnih informacij o vrtcu in programu dela, ki ga bomo uresničevali v letošnjem letu.

 

Naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu so temeljni cilji in načela Kurikula za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja jezika  ̶  podrobneje bomo spremljali in razvijali gradnike bralne pismenosti; spodbujali bomo razvoj govora, besedišča, razumevanja besedil in odzivanja na besedilo. Poudarjeno bomo izvajali skupno glasno branje in poskušali biti pozitivni bralni vzor za otroke.

Uporabljali bomo interaktivne vsebine, sodelovali s šolo in z drugimi institucijami preko video povezav, skupaj z vami pa otroke učili računalniške pismenosti in varne uporabe spleta. V teh negotovih časih epidemije COVID-19 je pomembno, da znamo prilagoditi svoje delo in razmišljati preventivno.

Vzorniki smo vsi, ne glede na to, ali si to želimo ali ne. Starši ste vzorniki doma. Učitelji in vzgojitelji smo vzorniki v šoli in vrtcu. Vzori delujejo štiriindvajset  ur na dan, sedem dni v tednu. Z lastnim obnašanjem posredujemo zgled mladim generacijam. Vsakdo je popolnoma svoboden, da dela dobro. (Povzeto po gradivu projekta BODI DOBER, BODI KUL!)

 

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

 

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

 

v. d. ravnateljice zavoda:

Nataša Litrop, prof.

 

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

 

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

 

PODATKI O VRTCU

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca: OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnateljica: Nataša Litrop, tel. 02/573 58 02

Vodja enote vrtca: Doroteja Omar Horvat, tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5735 750, fax: 02/5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V šolskem letu 2020/21 je na šoli 14 oddelkov, v vrtcu pa 7 oddelkov – skupaj 20 članov sveta staršev.

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2020/2021 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
Nataša Litrop, prof. v. d. ravnateljice   02/573 58 02
Doroteja Omar Horvat Vodja enote vrtca   02/570 11 52
Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

Od 1 do 3 let

11 otrok

02/570 11 52
Mirjam Maučec

Petra Sobočan

Lea Gomboc

 

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

Od 1 do 3 let

12 otrok

02/570 11 52
Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

Od 2 do 3 let

13 otrok

02/570 11 52
Lidija Sobočan

Nataša Kranjec

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Homogen Od 3 do 4 let

17 otrok

02/570 11 52
Monika Lorbek

Patricija Recek (Gordana Sobočan)

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Kombiniran

Od 2 do 5 let

16 otrok

02/570 11 52
Andreja Podgorelec

Sandra Pučko

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Homogeni

Od 4 do 5 let

18 otrok

02/573 58 00
Petra Smej

Renata Žerdin

V Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Heterogeni

Od 4 do 7 let

21 otroktr

02/502/573 58 003 58 00
Zdenko Temlin Računalničar    
Andreja Sever Projektna zaposlitev: Bralna pismenost in razvoj slovenščine    
Danica Medved Knjižničarka    
Sara Fekonja Organizatorka prehrane in zdravsveno-higienskega režima    
Tajda Kokaš Romska pomočnica    
Maja Kranjec Tajnica   02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja   02/573 58 05
Mirjana Graj Slana Kuharica    
Marjana Cigan Čistilka    
Monika Raduha Pomoč v kuhinji    
Monika Halas Gomboši Perica – čistilka    
Štefan Hozjan Hišnik    
Anja Horvat

Tjaša Kurnik

Prva zaposlitev    

 

V vzgojno-izobraževalno delo je bilo v septembru 2020 vključenih 108 otrok. Delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.