Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

 

SPOŠTOVANI STARŠI

V branje vam ponujamo publikacijo, z informacijami o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2021/2022. Z njo vam želimo sporočiti nekaj osnovnih informacij o vrtcu in programu dela, ki ga bomo uresničevali v letošnjem letu.

 

Naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu so temeljni cilji in načela Kurikula za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja projekta OBJEM, ki temelji na stalno razvijajoči se zmožnosti posameznikov za razumevanje, kritično  vrednotenje  in  uporabo  pisnih  informacij.  Ta  zmožnost  vključuje  razvite predbralne,  bralne  veščine, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega ter pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi.

 

Uporabljali bomo interaktivne vsebine, sodelovali s šolo in z drugimi institucijami preko video povezav. Poleg računalniške pismenosti bomo pozornost posvetili osnovnim vrednotam, kot so hvaležnost, prijaznost, spoštovanje …                                                                                                            

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

 

 

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

 

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

 

PODATKI O VRTCU

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca: OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnatelj: mag. Stanko Čerpnjak, tel. 02/573 58 02

Pomočnica ravnatelja: Petra Smej, tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5735 750, fax: 02/5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V šolskem letu 2021/21 je na šoli 14 oddelkov, v vrtcu pa 7 oddelkov – skupaj 20 članov sveta staršev.

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2020/2021 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
mag. Stanko Čerpnjak ravnatelj   02/573 58 02
Petra Smej Pomočnica ravnatelja za vrtec   02/573 58 01
Lidija Sobočan

Nataša Kranjec

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

Od 1 do 2 let

13 otrok

 

02/570 11 52

Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

Lea Gomboc

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Homogeni

Od 2 do 3 let

14 otrok

02/570 11 52

Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Lea Gomboc

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost)

Heterogeni

Od 1 do 3 let

12 otrok

02/570 11 52

Andreja Podgorelec

Sandra Pučko

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Homogen Od 3 do 4 let

17 otrok

02/570 11 52

Petra Smej

Renata Žerdin

 Petra Sobočan

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica za sočasnost

Heterogeni 

Od 3 do 5 let

19 otrok

02/570 11 52
 Mirjam Maučec

Petra Sobočan

Monika Sobočan

 

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice (za sočasnost

Heterogeni

Od 4 do 7 let

20 otrok

02/573 58 00
Monika Lorbek

Patricija Recek (Gordana

V Vzgojiteljica

Vzgojiteljica-pomočnica vzgojiteljice

Heterogeni

Od 4 do 7 let

21 otrok

02/573 58 00
Zdenko Temlin Računalničar  
Andreja Sever Projektna zaposlitev: Bralna pismenost in razvoj slovenščine  
Nataša Litrop Knjižničarka  
Sara Fekonja Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima  
Samira Horvat Romska pomočnica  
Maja Kranjec (Sara Škafar) Tajnik VIZ IV 02/573 58 00
Metka Gönc Računovodkinja 02/573 58 05
Mirjana Graj Slana Kuharica  
Marjana Cigan Čistilka  
Monika Raduha Pomoč v kuhinji  
Monika Halas Gomboši Perica – čistilka  
Štefan Hozjan Hišnik  

 

V vzgojno-izobraževalno delo je bilo v septembru 2021 vključenih 116 otrok. Delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.

 

Accessibility