Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Podatki o vrtcu

 

SPOŠTOVANI STARŠI

V branje vam ponujamo publikacijo, ki vsebuje osnovne informacije o življenju in delu našega vrtca v šolskem letu 2019/2020. Želimo, da vam bo v pomoč, da boste v njej našli odgovore na nekatera vprašanja, ki se porajajo ob vključitvi otroka v vrtec.

Tudi v tem šolskem letu so naše osnovno vodilo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu temeljni cilji in načela Kurikuluma za vrtce. Prednostno bomo zasledovali cilje s področja jezika  ̶  podrobneje bomo spremljali in razvijali gradnike bralne pismenosti; spodbujali bomo razvoj govora, besedišča, razumevanja besedil in odzivanja na besedilo. Poudarjeno bomo izvajali skupno glasno branje in poskušali biti pozitivni bralni vzor za otroke.

Vzorniki smo vsi, ne glede na to, ali si to želimo ali ne. Starši ste vzorniki doma. Učitelji in vzgojitelji smo vzorniki v šoli in vrtcu. Vzori delujejo štiriindvajset ur na dan, sedem dni v tednu. Z lastnim obnašanjem posredujemo zgled mladim generacijam. Vsakdo je popolnoma svoboden, da dela dobro.

(Povzeto po gradivu projekta BODI DOBER, BODI KUL!)

Še naprej želimo skupaj z vami, starši, v varnem okolju razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne otroke, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije ter okolja.

Spoštovani starši, hvala vam za zaupanje! Svoje poslanstvo lahko uresničujemo le skupaj z vami, zato vas vabimo k sodelovanju. Želimo vam prijetno in uspešno šolsko leto.

Ravnateljica zavoda:

mag. Marija Horvat

 

 

VREDNOTE, KI USMERJAJO NAŠ VRTEC:

VARNOST in SPREJETOST,

skozi igro razvijati KOMPETENCE za VSEŽIVLJENJSKO UČENJE,

usmerjanje k ODGOVORNEMU, ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA,

SPOŠTOVANJE sebe in sočloveka.

 

POSLANSTVO VRTCA:

Smo vrtec, prepoznaven v domačem in širšem okolju.

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne,

kritične, ustvarjalne posameznike, ki se radi učijo,

so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja.

Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika.

 

VIZIJA VRTCA:

SKOZI IGRO IN UČENJE SPODBUJAMO SPOŠTLJIV ODNOS,

KI V ZDRAVEM, VARNEM IN USTVARJALNEM OKOLJU RAZVIJA RADOVEDNEGA IN SREČNEGA POSAMEZNIKA OB PODPORI STROKOVNEGA KOLEKTIVA.

 

 

PODATKI O VRTCU

Ime vrtca: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC ČRENŠOVCI

Naslov vrtca: OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI

Enota VRTEC ČRENŠOVCI

Ul. Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Franceta Prešerna Črenšovci.

E-naslov vrtca: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osfpcrensovci.si

Ravnateljica: mag. Marija Horvat, tel. 02/573 58 02

Pomočnica ravnateljice za vrtec:Tanja Karlovčec, tel. 02/573 58 01

Telefon vrtec: 02/570 11 52

Telefon šola: 02/573 58 00

Transakcijski račun pri UJP, MS: 01215-6030647649

Davčna številka: 16814487

Matična številka: 5089697

 

USTANOVITELJ

Ustanoviteljica OŠ Franceta Prešerna in Vrtca Črenšovci je Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, tel. 02/5735 750, fax: 02/5735 758, e-pošta: info@obcina-crensovci.si.

 

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki občine,
  • pet predstavnikov šole in vrtca,
  • trije predstavniki staršev.

 

Svet staršev sestavljajo izvoljeni predstavniki vsakega oddelka.

V šolskem letu 2019/20 je na šoli 13 oddelkov, v vrtcu pa 7 oddelkov – skupaj 20 članov sveta staršev.

Volitve v svet staršev izvedemo na 1. oddelčnem roditeljskem sestanku.

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica, v vrtcu izvaja pedagoško vodenje pomočnica ravnateljice.

Strokovni aktiv vrtca sestavljajo strokovne delavke vrtca.

Poslovni čas vrtca traja od 5.30 do 16.00.

 

Zaradi lažje organizacije dela in racionalne nabave živil bomo v šolskem letu 2019/20 izvedli anketo o prisotnosti otrok za dneve, ko pričakujemo zmanjšanje števila otrok: jesenske počitnice, božično-novoletni prazniki, zimske počitnice, prvomajski prazniki in poletne počitnice.

Najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca je vsaj pet prijavljenih otrok.

Vrtec zaradi priprave oddelkov na novo šolsko leto in seje vzgojiteljskega zbora vseh delavcev ne posluje zadnje tri delovne dni v mesecu avgustu.

 

ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO ODDELEK

(število otrok)

OPOMBE
mag. Marija Horvat ravnateljica   02/573 58 02
Tanja Karlovčec pomočnica ravnateljiceenote vrtca   02/573 58 01
Viktorija Mlinarič

Natalija Tuksar

Janja Jerebic

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

(za sočasnost)

homogeni

od 1 do 2 let

12 otrok

02/570 11 52
Lidija Sobočan (vodja)

Nataša Kranjec/

Vanja Medija

Janja Jerebic

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

(za sočasnost)

homogeni

od 2 do 3 let

11 otrok

02/570 11 52
Mirjam Maučec

Petra Sobočan

Janja Jerebic

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

(za sočasnost)

heterogeni

od 1 do 3 let

12 otrok

02/570 11 52
Petra Peischl

Tadeja Sarjaš

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

homogeni

od 3 do 4 let

18 otrok

02/570 11 52
Monika Lorbek

Patricija Recek

Janja Jerebic

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

(za sočasnost)

kombinirani

od 2 do 5 let

18 otrok

02/570 11 52
Andreja Podgorelec

Sandra Pučko

vzgojiteljica

vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

heterogeni

od 4 do 6 let

17 otrok

02/573 58 00
Petra Smej

Renata Žerdin

Vvzgojiteljica

Vzgojiteljica–pomočnica vzgojiteljice

homogeni

od 5 do 6 let

24 otrok

02/573 58 00
Zdenko Temlin računalničar    
Andreja Sever projektna zaposlitev: Bralna pismenost in razvoj slovenščine    
Nataša Litrop knjižničarka    
Sara Fekonja organizatorica prehrane in zdravstveno-higienskega režima    
Tajda Kokaš romska pomočnica    
Vera Vučko tajnica   02/573 58 00
Metka Gönc računovodkinja   02/573 58 05
Mirjana Graj Slana/

Romana Rous

kuharica    
Marjana Cigan/

Suzana Kustec

čistilka    
Monika Raduha pomoč v kuhinji    
Monika HalasGomboši perica-čistilka    
Štefan Hozjan hišnik    
David Lukač javno delo    

 

V vzgojno-izobraževalno delo je bilo v septembru 2019 vključenih 113 otrok. Delavci vrtca sprejemamo Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu kot moralno zavezujoč akt, njegove vrednote in načela pa razumemo kot zbirko smernic za zgledno poklicno delo.