Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Načrtovane naloge vrtca v šolskem letu 2022/2023

 

Izhajajo iz razvojnega načrta zavoda, vizije in vrednot Vrtca Črenšovci.

V letošnjem šolskem letu smo našo prednostno nalogo poimenovali Bralna pismenost in šport.

 

Cilji:

 • razvijanje pozitivnega odnosa do branja in gibanja;
 • spodbujanje zdravega življenjskega sloga;
 • kakovostno preživljanje prostega časa;
 • razvijanje gibalnih spretnosti;
 • bogatenje besednega zaklada;
 • sprostitev in terapija v branju in športu.

 
Skozi aktivnosti želimo povezati bralno in športno kulturo preko literarnih sprehodov, pravljičnih poti (ogledovanje spominskih obeležij, obiskovanje rojstnih hiš avtorjev, morda z nastopom avtorja, ki živi v okolici …), branje v naravi, parku, igralih v vasi.

Želeli bi urediti knjigobežnico v vasi in v avli vrtca ter na šolsko-vrtčevem dvorišču. Športne dneve bomo obarvali z vsebinami bralne pismenosti, vključili bomo športno pedagoginjo in knjižničarko.

 

 • Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Konec leta se projekt zaključuje, vendar ga bomo sistematično peljali še naprej. Bralna pismenost in razvoj slovenščine v okviru projekta OBJEM. Naš VIZ sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

Bralna pismenost (v nadaljevanju BP) je stalno razvijajoča se zmožnost posameznikov za razumevanje, kritično  vrednotenje  in  uporabo  pisnih  informacij.  Ta  zmožnost  vključuje  razvite predbralne,  bralne  veščine, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega ter pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi.

V šolskem letu 2022-2023 bomo poleg rednega strokovnega izobraževanja na ravni projekta izvajali kolegialne hospitacije ter primere dobre prakse predstavljali tako na ravni ŠPT kot tudi preko mreženja vrtcev na ravni projekta drugim šolskim projektnim timom. Prav tako bomo pomen bralne pismenosti in aktivnosti na ravni projekta na različne načine predstavljali staršem, ki jih bomo povabili k različnim »neformalnim« strokovnim srečanjem oz. »klepetalnicam«, v sklopu katerih bomo predstavili različne teme s področja branja (motivacija za branje, primerne pravljice za predšolsko obdobje, »digitalno« branje, interpretativno branje z otrokom in zanj …). Na ravni oddelkov bomo v sodelovanju s knjižničarko izvedli različne dejavnosti, ki jih bomo vključili v Nacionalni mesec skupnega branja. Letošnja rdeča nit bralne značke oziroma Malček bralček je ZNANI in ZNAMENITI.

 

 • Varno in spodbudno učno okolje je projekt, ki sistematično deluje tako v vrtcu kot šoli na področju razvijanja nenasilnega ravnanja. Dejavnosti se izvajajo v drugem starostnem obdobju in s celotnim kolektivom Vrtca Črenšovci. . Izvajale se bodo vaje s področja čustvenega in socialnega učenja, razvijanja dobre klime, vaje sproščanja, vaje za razvijanje pozitivnega samovrednotenja, krepitve samozavesti

 

Posebno pozornost bomo tudi v tem šolskem letu vsakodnevno namenjali zdravju, gibanju, zdravi prehrani in zobozdravstveni preventivi. Nadaljevali bomo s programi Eko šola/vrtec, Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Mali sonček, Eko vrtovi) in izvajali program.

Nadaljevali bomo projekt Eko vrtovi, ki s svojo vizijo programa Šolski eko vrtovi vsem otrokom v Sloveniji omogoča neposredno izkušnjo pridelave hrane v sodelovanju z naravo in izkušanje z vsemi čuti.

Nameni programa Šolski eko vrtovi so:

 • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtovpo vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok,
 • oblikovanje dejavne mreže šolskih eko vrtov, ki omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks,
 • spoznavanje ekološke pridelave in permakulture,
 • spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike.
 • Dvig kakovosti neposrednega dela po posameznih področjih kurikula preko spremljanj lastnega dela (načela kakovosti dela vzgojitelja), kolegialnih hospitacij ter strokovnih pogovorov/razprav, spremljanje po načelih FS oz. protokola spremljanja projekta Objem.
 • Formativno spremljanje napredka otrok s povratno informacijo.
 • Vključevanje IKT v pedagoško delo in druge strokovne delavce.
 • Povezovanje s šolo preko spletnih kanalov.
 • Učno bogato okolje v igralnici in v naravi, tudi v gozdni igralnici.

 

PROJEKTI IN PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Ime projekta Vodja oz. koordinator
Bralna pismenost in razvoj slovenščine (OBJEM) Petra Peischl, Monika Lorbek, Petra Smej, Andreja Sever
Eko šola/vrtec Petra Smej
Varno s soncem Petra Sobočan
Zdravje v vrtcu Monika Lorbek
Varno in spodbudno učno okolje Andreja Podgorelec
Eko vrtovi Andreja Podgorelec, Renata Žerdin
Zimska gibanica Monika Lorbek
Naša mala knjižnica Nataša Litrop
Simbioza skupnost Tadeja Prša
VROV Petra Smej
UNESCO Alma Novak
PLANETU PRIJAZEN VRTEC Sandra Pučko                     

 

Skip to content