Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Načrtovane naloge vrtca v šolskem letu 2023/2024

Načela izhajajo iz razvojnega načrta zavoda, vizije in vrednot Vrtca Črenšovci.

V letošnjem šolskem letu smo našo prednostno nalogo poimenovali BRAMA SE IGRA. Skozi letne razgovore in opazovanja otrok, bomo v letošnjem šolskem letu posvetili prednostno nalogo bralni pismenosti v povezavi z matematiko.

Cilji:

  • razvijanje pozitivnega odnosa do branja in matematičnih vsebin;
  • dvig igre, ki je načrtovana (timsko načrtovanje na ravni vrtca in na oddelčni ravni ter individualni pristop) na višji nivo (strokovni delavec kot partner);
  • učenje skozi igro, ki je zabavno in so napake dovoljene (osredotočanje na problem in ne na pravi odgovor);
  • bogatenje besednega zaklada;
  • nudenje neskončnih možnosti raziskovanja in učenja bralno-matematičnih vsebin.

V sklopu vseh aktivnosti bomo uredili knjižno hiško pred vrtcem, v Žižkih pri igralih in romskem naselju Kamenci. Skozi načrtovane aktivnosti želimo povezati bralno-matematične vsebine in otrokom ponuditi vsakodnevne izzive. Otrokom bomo omogočili varno okolje, ki predstavlja prostor raziskovanja in razvijanja matematičnih spretnosti, predvsem pa nudenje prijetne izkušnje. Čeprav se je projekt Objem zaključil, bomo v šolskem letu 2023–24 poleg strokovnega izobraževanja na temo bralna pismenost in izvajanja prednostne naloge, izvajali še kolegialne hospitacije in mreženje strokovnih delavk (menjava oddelkov) in strokovno sodelovanje z OŠ. Dobro prakso bomo širili tudi v druge vrtce, letos še posebej v vrtec Bistrica. Starše bomo o aktivnostih sproti obveščali in jim jih predstavili na oddelčnih srečanjih.

Na ravni oddelkov bomo v sodelovanju s knjižničarko izvedli različne dejavnosti, ki jih bomo vključili v Nacionalni mesec skupnega branja. Letošnja rdeča nit bralne značke oziroma Malčka bralčka je TRAJNO(ST).

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Posebno pozornost bomo tudi v tem šolskem letu vsakodnevno namenjali zdravju, gibanju, zdravi prehrani in zobozdravstveni preventivi. Nadaljevali bomo s programi Ekošola/vrtec, Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Mali sonček, Ekovrtovi) in izvajali program.

  • Dvig kakovosti neposrednega dela po posameznih področjih kurikula skozi spremljanje lastnega dela (načela kakovosti dela vzgojitelja), kolegialnih hospitacij, menjavanj v oddelku (strokovna delavka 1x na leto izvede največ 30-minutno dejavnost v drugem oddelku, po možnosti v drugem oddelku kot prejšnje leto) ter strokovnih pogovorov/razprav, spremljanje po načelih FS oz. protokola spremljanja projekta Objem.
  • Formativno spremljanje napredka otrok s povratno informacijo.
  • Vključevanje IKT v pedagoško delo in druge strokovne delavce.
  • Učno bogato okolje v igralnici in v naravi, tudi v gozdni igralnici.

 

PROJEKTI IN PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Ime projekta Vodja oz. koordinator
Ekošola/vrtec Petra Smej
Varno s soncem Petra Sobočan
Zdravje v vrtcu Monika Lorbek
Ekovrtovi Andreja Podgorelec, Renata Žerdin in Tadeja Sarjaš
Zimska gibanica Monika Lorbek
Naša mala knjižnica Nataša Litrop
Simbioza skupnost Doroteja Omar Horvat
VROV Petra Smej, Andreja Podgorelec
Planetu prijazen vrtec Sandra Pučko
Evropski teden športa (23. 9.–30. 9. 2023) Monika Lorbek
Turizem in vrtec Monika Lorbek in Patricija Horvat
Razvojna naloga: Vključujoča šola-vključujoči vrtec Petra Smej

 

 

Skip to content