Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

Načrtovane naloge vrtca v šolskem letu 2021/2022

 

Naloge vrtca izhajajo iz razvojnega načrta zavoda, vizije in vrednot Vrtca Črenšovci.

 

  • Bralna pismenost in razvoj slovenščine

Bralna pismenost in razvoj slovenščine v okviru projekta OBJEM. Naš VIZ sodeluje v projektu OBJEM v vlogi razvojnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc otrok – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

 

Bralna pismenost (v nadaljevanju BP) je stalno razvijajoča se zmožnost posameznikov za razumevanje, kritično  vrednotenje  in  uporabo  pisnih  informacij.  Ta  zmožnost  vključuje  razvite predbralne,  bralne  veščine, zmožnosti (kritičnega) razumevanja prebranega ter pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter njegovo uspešno sodelovanje v družbi.

V šolskem letu 2021-2022 bomo poleg rednega strokovnega izobraževanja na ravni projekta izvajali kolegialne hospitacije ter primere dobre prakse predstavljali tako na ravni ŠPT kot tudi preko mreženja vrtcev na ravni projekta drugim šolskim projektnim timom. Prav tako bomo pomen bralne pismenosti in aktivnosti na ravni projekta na različne načine predstavljali staršem, ki jih bomo povabili k različnim »neformalnim« strokovnim srečanjem oz. »klepetalnicam«, v sklopu katerih bomo predstavili različne teme s področja branja (motivacija za branje, primerne pravljice za predšolsko obdobje, »digitalno« branje, interpretativno branje z otrokom in zanj …). Na ravni oddelkov bomo v sodelovanju s knjižničarko izvedli različne dejavnosti, ki jih bomo vključili v Nacionalni mesec skupnega branja

  • Varno in spodbudno učno okolje je projekt, ki sistematično deluje tako v vrtcu kot šoli na področju razvijanja nenasilnega ravnanja. Dejavnosti se izvajajo v drugem starostnem obdobju in s celotnim kolektivom Vrtca Črenšovci. . Izvajale se bodo vaje s področja čustvenega in socialnega učenja, razvijanja dobre klime, vaje sproščanja, vaje za razvijanje pozitivnega samovrednotenja, krepitve samozavesti

Posebno pozornost bomo tudi v tem šolskem letu vsakodnevno namenjali zdravju, gibanju, zdravi prehrani in zobozdravstveni preventivi. Nadaljevali bomo s programi Eko šola/vrtec, Zdravje v vrtcu, Varno s soncem, Mali sonček, Eko vrtovi) in izvajali program, Oaza sivke, Dan slovenskega športa.

Letos praznujemo 700 let, odkar je bil kraj Črenšovci prvič omenjen. Naš vrtec bo v sklopu praznovanj ob jubileju pozornost posvetil ljudskim običajem, starinam, jedem naših babic in branju knjig domačih avtorjev. Letošnja vodilna misel bralne značke v našem zavodu nosi naslov »Knige rad šten, ki ga je pripravila knjižničarka Nataša Litrop.  Vsebine bomo povezali z dejavnostmi, ki jih razpisuje Ekošola.

Nadaljevali bomo projekt Eko vrtovi, ki s svojo vizijo programa Šolski eko vrtovi vsem otrokom v Sloveniji omogoča neposredno izkušnjo pridelave hrane v sodelovanju z naravo in izkušanje z vsemi čuti.

  • spoznavanje celovite kakovosti ekoloških živil, ki vključujejo prehransko polnovrednost ter okoljske in socialne vidike.
  • Dvig kakovosti neposrednega dela po posameznih področjih kurikula preko spremljanj lastnega dela (načela kakovosti dela vzgojitelja), kolegialnih hospitacij ter strokovnih pogovorov/razprav, spremljanje po načelih FS oz. protokola spremljanja projekta Objem.
  • Formativno spremljanje napredka otrok s povratno informacijo.
  • Vključevanje IKT v pedagoško delo in se usposabljali za e-kompetentne vzgojitelje in druge strokovne delavce.
  • Vodenje e-dnevnika za vzgojitelje.
  • Povezovanje s šolo preko spletnih kanalov.
  • Nadaljevanje in poglabljanje naloge gibanje v povezavi z vsemi področji kurikula
  • Učno bogato okolje v igralnici in v naravi, tudi v gozdni igralnici.

 

PROJEKTI IN PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Ime projekta Vodja oz. koordinator
Bralna pismenost in razvoj slovenščine (OBJEM) Petra Peischl, Monika Lorbek, Andreja Sever
Eko šola/vrtec Petra Smej
Varno s soncem Petra Sobočan
Zdravje v vrtcu Monika Lorbek
Varno in spodbudno učno okolje Andreja Podgorelec
Oaza sivke Andreja Podgorelec, Sandra Pučko
Eko vrtovi Andreja Podgorelec, Sandra Pučko
Dan slovenskega športa Monika Lorbek
Naša mala knjižnica Nataša Litrop
Simbioza skupnost Tadeja Prša

 

Accessibility